حسابرس بورس تهران

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۹ تیر ۱۳۹۵
حسابرس بورس تهران

بر اساس ماده ۵۰اساسنامه بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسـات حسابرسی معتمد سازمان حسابرس و بازرس شرکت را انتخاب کند و طبق تبصره ۱همـان مـاده انتخـاب حسـابرس بـه طـور متوالی فقط تا دو دوره بلامانع است.

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم) ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮرس اﻗـﺪام ﺑـﻪ انتخاب حسابرس بورس تهران برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ نماید.

 

 

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و داﻣﻨﻪ ﮐﺎر
۱.ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

 

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـلامی ایـران )تصـویب نامـه‌ی ۱آذر ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی و مجوز ۱۲۱/۳۳۵مورخ ۳۱شهریور ۱۳۸۵سازمان بـورس اوراق بهـادار تاسـیس شـد.

 

بـورس اوراق بهادار تهران در ۱۵آذر ۱۳۸۶با شماره ۲۸۶۵۰۲در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید و از اوایـل دی ۱۳۸۶بـه طـور رسمی فعالیت های خود را آغاز کرد.

 

مرکز اصلی عملیات در تهران می باشد و در ۲۲مرکز استان نیز تـالار دارد. صـورت هـای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره برای دوره های مـالی قبـل در سـایت کـدال  www.codal.ir و سـایت شـرکت بـورس  www.tse.ir ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

 

 

بر اساس ماده ۵۰اساسنامه بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( مجمع عمومی عادی باید برای هر سال از بین مؤسسـات حسابرسی معتمد سازمان حسابرس و بازرس شرکت را انتخاب کند و طبق تبصره ۱همـان مـاده انتخـاب حسـابرس بـه طـور متوالی فقط تا دو دوره بلامانع است.

 

طبق آئین نامه راهبری شرکتی بورس تهران نیز کمیته حسابرسی هیئت مدیره، حسابرس مستقل را به مجمع عمـومی عـادی صاحبان سهام پیشنهاد می نماید.

 

 

۲. دامنه کار حسابرسی

 

الف) حسابرسی صورت های مالی سالانه؛
ب) حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه؛
ج) حسابرسی پیش بینی سال آتی؛
د) آزمون کنترل های داخلی و رعایت قوانین و مقررات و انجام وظایف بازرس قانونی؛

 
ه) نامه مدیریت پس از صدور گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دورهای و پس از صدور گزارش حسابرسی نهایی؛
و) اظهار نظر در مورد گزارش توجیهی افزایش سرمایه؛
ز) اظهار نظر نسبت به اثر بخشی سیستم کنترلهای داخلی موجود طبق دستورالعمل کنترلهای داخلـی مصـوب اردیبهشـت ماه ۹۱سازمان بورس اوراق بهادار

 
ح) با توجه به عضویت کامل بورس اوراق بهادار تهران در فدراسیون بین المللی بـورس هـا ) (WFEو فدراسـیون بـورس هـای آسیایی و اروپایی ) (FEASو عضو شبکه راهبری شرکتی بین المللـی ) (ICGNامکان حسابرسی بر اساس اسـتانداردهای بـین المللی و داشتن شریک خارجی یک امتیاز تلقی می شود، زیرا ممکن است حسابرسی بورس بر اساس این استانداردها ضرورت یابد. به هر حال در صورت تقاضا برای این خدمت قرارداد جداگانه ای منعقد خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  خطر حسابرسی

 

 
ط) الزامات دیگر یا خاص:

حسابرسی صورت های مالی بورس اوراق بهادار تهران بر طبق استانداردهای حسابداری ایران باشد؛

 
گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی شامل تمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی باید شامل اظهار نظر صریح حسابرس باشد؛
حسابرس باید نشان دهد که مستقل است؛

 
حسابرس باید به کمیته‌ی حسابرسی اجازه‌ی دسترسی به کاربرگ هایش را بر اساس درخواست کتبی بدهد؛

 

 

۳. چگونگی کار حسابرس

 

الف) حسابرس توسط کمیته حسابرسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارزشیابی و به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران معرفی و پیشنهاد میشود. در مورد مفاد و بندهای خاص قرارداد حسابرسی بر اساس توافق بین کمیتـه ی حسابرسـی شـرکت بورس اوراق بهادار تهران و حسابرس منتخب مجمع تصمیم گیری خواهد شد.

 

مفاد این قرارداد باید حداقل های تعین شده در استانداردهای حسابرسی را برآورده سازد.

 

کمیته‌ی حسابرسی حق الزحمه پیشنهادی حسـابرس را بررسـی و آن را بـه مجمـع پیشنهاد می کند. در هر صورت هزینه (حق الزحمه) برای انواع خدمات حسابرسی باید ثابت باشد. حسابرس منتخـب بایـد بـا گزارش نرخ های ساعتی مبلغ ثابت توافق شده را تایید و اثبات کند.

 

ب) پیشنهاد نامه‌هایی که بر اساس این درخواست دریافت شده اند به کمیته حسابرسی تسلیم می شوند و نتیجه ارزشیابی هـا و حسابرس پیشنهادی به مجمع برای انتخاب نهایی گزارش می شود.

 

ج) انتخاب یک مؤسسه حسابرسی از میان حسابرسان معتمد دست کم برای یک سـال اعتبـار دارد و بـرای سـال دوم نیـز در صورتی که کارهای حسابرس استانداردهای لازم را برآورده سازد به مجمع پیشنهاد خواهد شد.

 

د) بورس اوراق بهادار تهران تمام مدارک و اسناد لازم را که بر کار حسابرسی تاثیر خواهـد داشـت در اختیـار حسـابرس قـرار میدهد.

 

ه) رعایت آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای اعضاء.

 

 

 

فرایند درخواست پیشنهادنامه

کمیته‌ی حسابرسی که وظیفه‌ی بررسی پیشنهادنامه ها و معرفی حسابرس را به مجمع عمـومی عـادی سـالانه سـهامداران دارد از ۵عضو به شرح زیر تشکیل شده است که همگی منتخب هیئت مدیره هستند:الف) سه عضو از اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 
ب) سه عضو مستقل خارج شرکت به انتخاب هیئت مدیره
نام حسابرس منتخب توسط کمیته‌ی حسابرسی به مجمع عمومی سالانه ۱۳۹۴که در ۲۷تیر ۱۳۹۵برگـزار خواهـد شـد اعلام می گردد.

در ادامه بخوانید:  استفاده ار 2 حسابرس مستقل برای یک سال مالی

 
کمیته حسابرسی اختیار دارد بر اساس ارزشیابی هـای خـود از سـوابق و پیشـنهادنامه هـای دریافـت شـده، یـک مؤسسـه حسابرسی را به مجمع معرفی کند. مؤسسه های حسابرسی که انتخاب نمی شوند می تواننـد در سـال هـای بعـد درخواسـت پیشنهادنامه مجدد برای بورس ارسال کنند.

 

 

 

استانداردهای لازم برای حسابرس منتخب

مؤسسه‌ی حسابرسی باید از تجربهی کافی در زمینه های حسابرسی شـرکت هـای صـنعت بـورس اوراق بهـادار تهران یا سازمانهای مالی مشابه برخوردار باشد؛

 
مؤسسه‌ی حسابرسی باید از تجربه کافی در اجرای حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار برخوردار باشد. امکان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی بین المللی نیـز امتیاز محسوب می شود؛

 
مؤسسه‌ی حسابرسی باید دربارهی صورت های مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در انطباق با استانداردهای حسابداری ایران و الزامات گزارشگری و افشاگری سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارنظر کند؛

 
مؤسسه‌ی حسابرسی باید یک گروه حسابرسی با تجربه را برای یک کار حسابرسی اختصاص دهد؛
مؤسسه‌ی حسابرسی باید گواهینامه حسابرسـی معتمـد را توامـان داشـته باشد.

 

 

ارزشیابی پیشنهادنامه

معیارهای زیر برای ارزشیابی مؤسسات حسابرسی استفاده می شود:

 

تجربه و شرایط احراز مؤسسه ( ۶۰نمره )
کمیته ی حسابرسی تجربه‌ی مؤسسه حسابرسی را در زمینهی ارائه‌ی خدمات مشابه به سازمان ها و شـرکت هـای دیگـر ارزش یابی خواهد کرد. ارزش یابی تجربه بر اساس ارزیابی ذهنی از اطلاعات ارسالی مؤسسه و نیز از طریق کنترل های دیگر صـورت خواهد یافت.

 

توصیف مؤسسه از رویکردش در اجرای حسابرسی ها به عنوان بخشـی از ایـن معیـار در نظـر گرفتـه مـی شـود. کمیته‌ی حسابرسی ممکن است از منابع دیگر، به ویژه منابع در دسترس و موجود در سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، اسـتفاده کند.

 

تجربه بر حسب تشابه اندازه، دامنه و پیچیدگی کارهای حسابرسی معرفی شده در پیشنهادنامه ارزشـیابی خواهـد شـد. عوامـل فرعی مشابه تجربه عبارتند از:

 

تجربه‌ی مؤسسه در حسابرسی شرکت های مشابه   ۲۰ نمره
تجربـــه‌ی مؤسســـه در حسابرســـی بـــر اســـاس استانداردهای حسابرسـی ایـران و الزامـات سـازمان بورس و اوراق بهادار   ۱۵ نمره
تجربـــه‌ی مؤسســـه در حسابرســـی بـــر اســـاس استانداردهای حسابرسـی ایـران و الزامـات سـازمان بورس و اوراق بهادار   ۲۰ نمره

 
ارتباط با مؤسسـات حسابرسـی معتبـر خـارجی بـه گونـه ای کـه امکـان ارائـه گـزارش بـا سـربرگ آن مؤسسه در صورت ضرورت فراهم باشد  ۵ نمره
لازم به ذکر می باشد در خصوص ارتباط با مؤسسات خارجی، ذکر نام و تعداد کارهای ارجـاع و انجـام شـده توسـط مؤسسـات مذکور به نماینده خود )مؤسسه حسابرسی در ایران( ضروری می باشد

در ادامه بخوانید:  سمت حسابرسی و سمت بازرسی

 

 

 

عملکرد گذشته ( ۳۰ نمره )

 

عملکرد گذشته در مقام اندازه یا معیاری از میزان خشنودی مشتریان، پیروی از قوانین و مقـررات و ارائـه خـدمات بـر اسـاس اصول اخلاقی به ویژه در کارهای مشابه است. ارزش یابی تجربه بر اسـاس ارزیـابی ذهنـی از اطلاعـات ارسـالی مؤسسـه و نیـز کنترل های دیگر صورت خواهد گرفت.

 

 

کمیته‌ی حسابرسی همچنین از دیگر منـابع، بـه ویـژه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار استفاده خواهد کرد.

 

 

این معیار از عوامل زیر تشکیل خواهد شد اما به آن ها محدود نمی شود:

کیفیت خدمات پیروی از الزامات قراردادی و خرسندی مشتریان   ۱۰ نمره

 
کنترل هزینه – آخرین صورت حساب ها و اجرای دقیق و مقرون به صرفه‌ی خدمات  ۱۰ نمره
به هنگامی اجرای خدمات – اتکاپذیری و به هنگامی در اجرای قرارداد  ۱۰ نمره
قیمت ( ۱۰نمره )

 

 

کمیته تمام نرخ های مؤسسات را با توجه به نرخ های موجود برای این نوع خدمات بررسی خواهد کرد.

نکته: انتخاب مؤسسه حسابرسی یک فرایند رقابتی نیست.

 

 

 

ارسال پیشنهادنامه ها

 

۱. پیشنهادنامه ها باید به نشانی زیر ارسال شوند:

 

تهران، خ حافظ، شماره ۱۹۲کدپستی: ،۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱دبیرخانه کمیته حسابرسـی هیئـت مـدیره بـورس اوراق بهـادار تهران)شرکت سهامی عام(

 

۲. مهلت : پیشنهاد نامه باید تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/ ۲۲توسط بورس اوراق بهادار تهران دریافت شده باشد. پیشنهادنامه هایی که پس از این تاریخ دریافت می شوند پذیرفته نخواهند شد

 

۳. پیشنهادنامه در ۲نسخه کاغذی که یکی از آنها نسخه اصل باشد و به امضاء یکی از شرکای مؤسسه حسابرسـی رسـیده باشد، ارسال شود

 

۴. مؤسسات میتوانند سوالهای خود رابه طور مستقیم با آقای ناصر امیدواری (دبیر کمیته حسابرسـی هیئـت مـدیره) بـا شماره تلفن: ۶۶۷۴۰۱۶۱و دورنگار: ۶۶۷۱۶۶۴۸مطرح نمایند.

 

 


برچسب ها:
..