نکات مهم عیدی و پاداش – بخش سوم

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۶
نکات مهم عیدی و پاداش – بخش سوم

سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)

نکات مهم عیدی و پاداش – بخش سوم :عیدی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل وزارت کاری بیشتر نشه.

 

عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق میگیرد

افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند یک معافیت کامل بهشون تعلق میگیرد.(طبق نظر دفتر فنی حسابرسی)

عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه میباشد.

 

چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود مازاد آن مشمول بیمه میشود.

عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد.

 

 

نکته های مهم در مورد سنوات پایان خدمت
سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)

در ادامه بخوانید:  حسابداری مدیریت

پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.

 

پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.

سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)

سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.

 

سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)

مزد ثابت برابر است با حقوق پایه+مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار)

 


برچسب ها:
..