ماده 144 قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
ماده 144 قانون مالیات های مستقیم

ماده 144 قانون مالیات های مستقیم به همراه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۴) اصلاحی ق.م.م شماره:12571/ ت 33هـ

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فن‌آوری بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشند .

 

 

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۴) اصلاحی ق.م.م   شماره:12571/ ت 33هـ

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش چهارم

 

 

هیات وزیران درجلسه مورخ 15 / 8 / 1373 بنابه پیشنهادشماره 29192 / 5856 / 4 / 30 مورخ 29 / 6 / 1373 وزارت اموراقتصادی و دارائی و موافقت وزارتخانه بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانو ن مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- آیین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.

 

 

آیین نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

ماده 1 – مراکز مجاز و رسمی پژوهشی وتحقیقاتی به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند. اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان،فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه معافیت مالیات حقوق

تبصره: عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یاشمول مالیات خواهدبود.

 

 

ماده 2_ درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرپژوهشی وتحقیقاتی ونیزسایر درآمدهای غیرمرتبط باوظایف اصلی تحقیقات برابرمقررات مشمول مالیات است .

 

ماده 3_ ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح های موضوع آن پروانه درهمان سال خواهدبود.

 

ماده 4_ عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی ازآن طرح خواهدشد.

 

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور


برچسب ها:
..