ماده 85 قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ماده 85 قانون مالیات های مستقیم

جدول مالیات حقوق، دستمزد سال 1396 بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

 

ماده 85 قانون مالیات های مستقیم : ماده 85 [1]نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا پنج برابر[2] آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد(۲۰%) است.

 

 

[1] . به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده جایگزین متن قبلی شده است.

 

[2] .به موجب بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، “هفت برابر” به “پنج برابر” تغییر یافته است.

 

 

 

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۶

 

 

بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :

 

« سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 ، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( 10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است . میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می­گردد .

در ادامه بخوانید:  صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل

 

لذا پرداخت ­کنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

جدول مالیات حقوق، دستمزد سال 1396 بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

 


حقوق ماهانه  حقوق سالیانه  مشمول مالیات سالانه نرخ مالیات مالیات سالیانه مالیات ماهیانه
20،000،000 ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,00۰ 10% ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۳۶,00۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 10% و 20% ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.440.000.000 10% و 20% ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.500.000.000 10% و 20% ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,00۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 1.560.000.000 10% و 20% ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
در ادامه بخوانید:  تعاریف و شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود.

 

۲- حسب بخشنامه 19418/4385-211 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور.

 

الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی، حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.

 

ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهانه کسر گردد.نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1396 به شرح پیوست می باشد.

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی مناطق آزاد

 

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 


برچسب ها:
..