حسابداری شعب

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۵
حسابداری شعب

روش قیمت تمام شده ، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد.

شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.

 

انواع شعب :

1.       مستقل  (Decentralized System)

2.       غیر مستقل  (Centralized System)

3.       شعب خارجی

 

 

همانطور که می دانید شعب کالاهای دریافتی از مراکز را بفروش می رسانند.

 

برای ارسال کالا به شعب سه روش در نظر گرفته می شود:

1.       قیمت تمام شده

2.       قیمت تمام شده + درصدی از بهای تمام شده

3.      قیمت فروش

 

 

روش قیمت تمام شده

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد. (کالا فاسد شدنی باشد بعنوان مثال صنایع غذایی)

 

در روش قیمت تمام شده، مانده حساب موجودی کالای شعبه به منزله خلاصه سود و زیان می باشد.

 

اما حالا می خواهم ریتم و یا فرآیند بستن حسابها را به شما آموزش دهم.

 

1) موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب       خلاصه سود و زیان شعبه

2) خلاصه سود و زیان شعبه     بسته می شود با حساب           سود و زیان ویژه شعبه

3) سود و زیان ویژه شعبه        بسته می شود با حساب        خلاصه سود و زیان مرکز

 

نکته : هزینه کالای ارسالی با خلاصه سود و زیان مرکز بسته می شود.

 

 

مثال:

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

 

کالای ارسالی از مشهد      930000ریال

کالای برگشتی به مشهد     30000ریال

فروشهای نسیه                985000ریال

 

 

فروشهای نقدی 250000 ریال بوده که بابت این فروشها 120000 ریال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است

مطالبات سوخت شده         15000 ریال

برگشتی از فروشهای نقدی   20000ریال

موجودی کالای پایان دوره      310000ریال

 

 

 

مطلوبست :

ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

 

1) موجودی کالای شعبه                  930000

در ادامه بخوانید:  تفسیر نادرست افزایش سرمایه

کالای ارسالی به شعبه                                    930000

 

 

2) کالای ارسالی به شعبه               30000

موجودی کالای شعبه                                 30000

 

 

3) کنترل بدهکاران                       985000

موجودی کالای شعبه                               985000

 

 

4) بانک                               130000

هزینه ها                              120000

موجودی کالای شعبه                               250000

 

 

5) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده)      15000

کنترل بدهکاران                                                      15000

 

 

6) موجودی کالای شعبه                  20000

بانک                                                    20000

 

 

7) موجودی کالای پایان دوره              310000

موجودی کالای شعبه                                    310000

 

 

 

روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

این روش زمانی استفاده می شود که امکان پیش بینی قیمت فروش وجود ندارد. بهمین دلیل سود ناویژه بصورت تقریبی محاسبه شده و در حسابی به نام تعدیل کالای شعبه (ذخیره سود تحصیل نشده ) منظور می گردد.

 

 

شایان ذکر است که مانده حساب تعدیل کالای شعبه نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه می باشد و در پایان دوره مالی به حساب سود و زیان شعبه منتقل می گردد.

 

 

برای بستن حسابها در این روش ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری می کنیم، که مانده این حساب نشاندهنده سود یا زیان ظاهری شعبه می باشد. مانده بدهکار حساب موجودی کالای شعبه معرف زیان ظاهری و مانده بستانکار آن معرف سود ظاهری می باشد.

 

 

 

مراحل بستن حسابها در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب                       تعدیل کالای شعبه

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حسابداری - بخش دهم

تعدیل کالای شعبه               بسته می شود با حساب                      خلاصه سود و زیان شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه      بسته می شود با حساب                       خلاصه سود و زیان

 

 

در این روش ما با قیمت سیاهه یا فروش روبرو هستیم. پس برای متمایز کردن قیمت تمام شده از سود اضافه شده به آن از روش زیر استفاده می کنیم:

 

سود ناویژه           20000 = 20%  × 100000

سیاهه (فاکتور)    120000 = 20000 + 100000

 

حال اگر بخواهیم از قیمت سیاهه به قیمت تمام شده برسیم باید بصورت صورت زیر عمل کنیم:

 

100000  =  [ 120   ÷ 100 ] × 120000

 

پس بار دیگر یادآوری می کنم که در این روش مانده موجودی کالای شعبه معرف سود یا زیان ظاهری شعبه است که به حساب تعدیل بسته میشود.

 

به دلیل سود ناویژه در این روش ثبتی که هنگام کالای ارسالی زده می شود نیز با روش قیمت تمام شده تفاوت دارد تا سود مورد نظر شناسایی شود.

 

موجودی کالای شعبه                به قیمت سیاهه یا فروش

کالای ارسالی به شعبه                                                به قیمت تمام شده

تعدیل کالای شعبه                                                       سود ناویژه

 

 

 

مثال:

شرکت اطلس شعبه ای در آبادان دارد که کلیه اجناس را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 25 % جهت شعبه که فاقد دفاتر مالی است ارسال می دارد.

موجودی کالای اول دوره شعبه به قیمت سیاهه              840000  ریال

موجودی کالای آخر دوره شعبه  به قیمت تمام شده         240000 ریال

مطلوبست: ثبت عملیات فوق

 

 

1)   موجودی کالای شعبه                840000

کالای ارسالی به شعبه                   672000

تعدیل کالای شعبه                                     168000

 

شیوه محاسبه :

 

672000 =[ 125  ÷   100 ]  ×  840000

 

168000  = [  125  ÷  25 ] ×  840000

 

 

2)  موجودی کالای آخر دوره              240000

در ادامه بخوانید:  اینکوترمز

تعدیل کالای شعبه                         60000

موجودی کالای شعبه                                  300000

 

 

شیوه محاسبه :

 

60000  = 25%  ×  2400000

300000  =  60000  + 240000

 

 

 

روش قیمت فروش

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مرکز بتواند نرخ فروش را تعیین کرده و آنرا تقریبا ثابت نگهدارد پس زمانی که کالا در بازار انحصاری باشد کاربرد دارد.

 

در این روش مانده حساب کالای ارسالی به شعبه  نشان دهنده فروش خالص شعبه می باشد.

در این روش سود و زیان تفکیکی نداریم بلکه سود و زیان کل داریم.

و تنها یک حساب سود و زیان وجود دارد که همان حساب سود و زیان مرکز می باشد.

 

 

برای ثبت موجودی کالای اول و پایان دوره در این روش بصورت زیر عمل می کنیم:

 

1.       به قیمت تمام شده ثبت شود  که با سود و زیان کل اصلاح می شود.

2.        به قیمت فروش ثبت می شود   که مانند ارسال و برگشت کالا ثبت می خورد.

 

 

موجودی اول دوره به قیمت فروش :

موجودی کالای شعبه

کالای ارسالی به شعبه

 

 

در پایان دوره :

کالای ارسالی به شعبه

موجودی کالای شعبه

 

 

بستن حسابها در روش قیمت فروش:

 

ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری کرده، که مانده آن نشان دهنده سود و زیان ظاهری شعبه بوده و با حساب کالای ارسالی به شعبه  بسته میشود.

 

موجودی کالای شعبه                  بسته می شود با حساب                کالای ارسالی به شعبه

کالای ارسالی به شعبه                 بسته می شود با حساب              خلاصه سود و زیان مرکز

 

 


برچسب ها:
..