نصاب معاملات 1396

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نصاب معاملات 1396

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

نصاب معاملات 1396 : تعیین نصاب معاملات سال 1396 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه هیأت وزیران)

 

 

هیئت وزیران در جلسه 3/2/1396 به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

 

 

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

 

1- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220.000.000) ریال باشد.

 

 

در ادامه بخوانید:  مجامع عمومی

 

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال تجاوز نکند.

 

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال باشد.

 

 

 

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

 

 


برچسب ها:
..