نصاب معاملات ۱۳۹۶

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نصاب معاملات ۱۳۹۶

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

نصاب معاملات ۱۳۹۶ : تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۶ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه هیأت وزیران)

 

 

هیئت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

 

 

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

 

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 

 

در ادامه بخوانید:  نصاب معاملات سال ۱۳۹۵

 

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

 

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

 

 

 

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

 

 

برچسب ها: