نکات مهم بازرسی بیمه – بخش سوم

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
نکات مهم بازرسی بیمه – بخش سوم

بخشنامه 11/1 جدید درآمد و بخشنامه 12 جدید درآمد

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش سوم : بخشنامه 11/1 جدید درآمد

این بخشنامه به عنوان دستورالعمل اصلاحی جایگزین بخشنامه 11 جدید درآمد شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

 

الف) اولویت بندی بازرسی از دفاتر قانونی
ب) نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی
ج) نحوه اقدام واحد بازرسی دفاتر قانونی
د) نحوه تخصیص حقوق و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه

 
هـ) نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل و شعب
و) اقدامات واحد درخواست کننده پس از دریافت بازرسی دفاتر قانونی
ز) سایر موارد

 
واحدهای اجرایی موظفند براساس اولویت بندی زیر نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامه ریزی و انجام بازرسی رعایت نمایند:

 
1- اولویت اول: قرارهای صادره از هیأت های تشخیص مطالبات
2- اولویت دوم: دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه
3- اولویت سوم: شرکت ها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحلال (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسی مشاور).
4- اولویت چهارم: پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند و امور اجرایی پیمان در کارگاه آن ها انجام می گیرد، همچنین پیمانکاران قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و… که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول حق بیمه براساس بازرسی دفاتر قانونی می باشد.
5- اولویت پنجم: کارگاه هایی که دارای 50 نفر کارگر به بالا هستند (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور).
6- کارگاه هایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثنای شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور).

در ادامه بخوانید:  نحوه محاسبه مستمری تامین اجتماعی

 
نکته: شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آن ها پیمانکاری یا مهندسین مشاور می باشد و حق بیمه آن ها مطابق مواد 38 و 41 قانون و بخشنامه 14 جدید درآمد دریافت و مفاصاحساب صادر می شود نخواهند بود.

 
روند پیگیری مطالبات بدهی ناشی از دفاتر قانونی در سیستم مکانیزه:

پس از مشخص شدن اقلام قابل محاسبه ارسالی از سوی مؤسسه حسابرسی، مسئول بازرسی از دفاتر قانونی شعبه باید از طریق سیستم مطالبات/ گزینۀ صدور اسناد دستی ایجاد بدهی/ منوی محاسبه برآوردی دستی حسابرسی/ اقدام به ثبت اقلام قابل محاسبه به تفکیک شامل جمع حقوق و دستمزد به مأخذ 27 درصد، جمع قرارداد دستمزدی به مأخذ 15 درصد، جمع دستمزد و مصالح به مأخذ 7 درصد و همچنین مابه التفاوت لیست و کاربرگ های شماره یک نموده و سیستم به صورت هوشمند نسبت محاسبه بدهی بابت حق بیمه و 3 درصد بیکاری اقدام می نماید که ضمن صدور اعلامیه همانند سایر بدهی های برآوردی باید اقدام شود.

 

بخشنامه 12 جدید درآمد

بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده 40 قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آن ها نانویس باشد و یا کارفرما از همکاری با صندوق، تکمیل و ارائه پرسشنامه خودداری می نماید که نحوه اعمال قانون فوق به شرح زیر می باشد.

 
بازرسان دفاتر قانونی مکلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانونی را براساس فرم شماره یک مربوطه (پیوست بخشنامه) را به واحد بازرسی دفاتر قانونی (مؤسسه حسابرسی) گزارش نمایند. واحد مزبور با توجه به گروه بندی زیر نسبت به اعمال ماده 40 قانون و تعیین و وصول حق بیمه از شخص حقوقی اقدام می نماید.

در ادامه بخوانید:  آموزش دفتر نویسی در حسابداری

 
گروه اول: اشخاص حقوقی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در بعضی از ماه های سال مالی به صندوق ارسال ننموده اند.

 
در این گروه با توجه به تعداد کارکنان ماه هایی که لیست ارسال شده است، بدون مراجعه به حوزه های مالیاتی تعداد کارکنان آن ها را با در نظر گرفتن میانگین تعداد کارکنان در ماه هایی که لیست ارسال نموده است، توسط کمیته ای (متشکل از رئیس شعبه، مسئول درآمد، مسئول بازرسی یا نمایندگان آنان) تعیین می شود که پس از محاسبه به کارفرما اعلام می شود.

 
گروه دوم: اشخاص حقوقی که در مدت سال مالی صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در هیچ یک از ماه ها به صندوق ارسال ننموده اند، در این مورد بازرس شعبه با مراجعه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل به ترتیب زیر عمل می نماید.

 
1- چنانچه لیست مزد و حقوق کارکنان شخص حقوقی در سال مورد نظر در اداره دارایی موجود باشد، در اختیار بازرسی قرار داده می شود، مزایا را از لیست های مزبور استخراج و به شعبه ارائه می شود که با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال مورد نظر محاسبه و مطالبه می شود.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش پنجم

 
2- چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق کارکنان نزد اداره دارایی باشد، بازرس به حوزه مالیات بر درآمد اداره دارایی محل مراجعه و با بررسی اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر تمامی دستمزد و حقوق و مزایای مشمول حق بیمه را استخراج می نماید که با توجه به نوع هزینه های مربوطه ضرایب حق بیمه مربوطه (27 درصد، 7 درصد) اعمال می شود.

 
3- چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی باشد که مراتب باید به شعبه منعکس شود (براساس فرم 5)

 
4- شعبه با اخذ اطلاعات فرم 5 تنظیمی در بند “3” با تنظیم فرم ارزیابی (شماره 2) نسبت به برآورد تعداد کارکنان اقدام و محاسبه و مطالبه می نماید.

 

 


برچسب ها:
..