نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش پنجم

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش پنجم

ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان باید در پایان هر دوره مالی محاسبه و در دفاتر مالی ثبت شود.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش پنجم :از خدماتی حسابداری که حسابداران عزیز در یک دوره مالی باید انجام دهند بستن حساب های پایان سال مالی است.

 

بستن حساب بدهی های مربوط به کارکنان

از جمله بدهی های مربوط به کارکنان، حقوق پرداختنی، ذخیره مرخصی استحقاقی و پاداش است.

 

 

ذخیره مرخصی استحقاقی
ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان باید در پایان هر دوره مالی محاسبه و در دفاتر مالی ثبت شود. ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان به عنوان بدهی جاری گزارش میشود زیرا مبلغ مزبور دارای سرسید معین نیست و کارمند یا کارگر در هر مقطع زمانی قادر به دریافت مبلغ آن خواهد بود.

 

 

ثبت حسابداری این مورد با یک مثال برایتان تشریح خواهد شد:

مانده حساب ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده خانم نصر در ابتدای سال ۹۵، مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است. ایام مرخصی استفاده نشده وی تا این تاریخ ۱۰۰ روز می باشد. بر اساس قانون حداکثر ایام قابل ذخیره در هر سال ۹ روز خواهد بود. حقوق خانم نصر برای سال ۹۵ ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
مبلغ ذخیره قابل شناسایی در پایان سال ۹۵ ؟

مانده ایام مرخصی در سال ۹۵                                                              ۱۰۹=۱۰۰+۹

۹۰۸۳۳۳۳ = ( ۱۰۹/۳۶۰) * ۱۲* ۲۵۰۰۰۰۰

ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده                                   ۹۰۸۳۳۳۳ = x  +    ۷۰۰۰۰۰۰
۲۰۸۳۳۳۳ = x

در ادامه بخوانید:  غرامت دستمزد ایام بیماری

 

 

شیوه ثبت سند حسابداری رویداد:
۹۵/۱۲/۳۰ هزینه ایام مرخصی استفاده نشده             ۲۰۸۳۳۳۳

ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده          ۲۰۸۳۳۳۳

بابت شناسایی ذخیره مرخصی استفاده نشده

 

 

 

عیدی و پاداش کارکنان
مطابق قوانین، به کارگران مشمول قانون کار به میزان ۲ برابر حقوق و دستمزد تا سقف ۳ برابر حداقل حقوق طبق قانون کار، به نسبت کارکرد سالیانه عیدی و پاداش تعلق میگیرد.

 

که ثبت سند حسابداری رویداد بالا به این شکل خواهد بود:

هزینه عیدی و پاداش کارکنان                 ***

ذخیره عیدی و پاداش کارکنان                                      ***

 

این ثبت معمولا در صورت ذخیره گرفتن  در ابتدای سال یا اواسط دوره مالی زده میشود ولی برای انتهای سال مالی و نحوه پرداخت پاداشهای پرداختنی به عنوان زیر توجه کنید:

 

 

پاداشهای پرداختنی:

پاداش پرداختنی بدهی جاری است که برای افزایش کارایی کارکنان علاوه بر حقوق به عنوان سهم کارکنان از سود به آنها پرداخت میشود.اگر پاداش بر اساس سود شرکت باشد،پاداش های پرداختی به آنها یک هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شده و در محاسبه سود به عنوان یک هزینه درنظرگرفته میشود.
در واقع بین سود و پاداش یک رابطه متقابل وجود دارد،پاداش وابسته به سود و سود وابسته به هزینه پاداش است.

 

محاسبه پاداش از سود به روش های مختلف انجام میگیرد که بیان همه آنها با مثال از حوصله این بحث خارج است و تنها به یک نمونه از آن بسنده میکنیم:

در ادامه بخوانید:  نکات مهم عیدی و پاداش - بخش سوم

 

مثال: سود شرکت الف قبل از کسر مالیات بر درآمد و پاداش ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نرخ پاداش ۱۰% نرخ مالیات ۲۵% می باشد.
پاداش بر مبنای سود قبل از کسر مالیات و بعداز کسر پاداش؟

 

پاداش بر مبنای سود قبل از کسر مالیات و بعداز کسر پاداش                 ۱۰% * ( پاداش – ۴۰۰۰۰۰۰۰) = پاداش

۴۰۰۰۰۰۰= ۱۱۰%پاداش

پاداش برابر میشود با :                                                                       ۳۶۳۶۳۶۴ = % ۴۰۰۰۰۰۰/۱۱۰

 

 

ثبت تعدیلی بابت رویداد پاداش:

هزینه پاداش                  ***

پاداش پرداختنی                       ***

 

 

هزینه پاداش در قالب هزینه حقوق و دستمزد و پاداش پرداختنی تا زمان پرداخت در بدهی های جاری گزارش میشود .

 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
مطابق قانون کار، کارفرمایان مکلف می باشند به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
نکته اول: تعیین حقوق آخرین ماه فعالیت در سال های جاری به برآورد نیاز دارد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حقوق و دستمزد - بخش اول

 

نکته دوم: این مزایا تنها مختص سال آخر فعالیت نیست یعنی تنها به عنوان هزینه سال آخر فعالیت محسوب نمیشود.

 

نکته سوم: مطابق اصل تطابق هزینه با درآمد، هزینه هر دوره باید در همان دوره شناسایی گردد، از این رو مزایای پایان خدمت کارکنان باید در پایان هر سال برآورد و ثبت گردد.

 

نکته چهارم: بیشتر شرکت ها ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان را در سر فصل بدهی های غیر جاری منعکس می کنند. در صورتی که بخشی از این ذخیره مربوط به کارکنانی است که در طی یکسال آتی بازخرید یا بازنشسته میشوند و در صورت با اهمیت بودن مبلغ مزایای پایان خدمت آن ها ، باید آن را در سه فصل بدهی های جاری طیقه بندی کرد.

 

و در انتها باید یادآوری کنم که ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یکی از  بدهی های غیر جاری در ترازنامه است.

 


برچسب ها:
..