شرکت تضامنی

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۹ تیر ۱۳۹۵
شرکت تضامنی

شركت تضامنى شركتى است كه تحت اسم مخصوص، براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسوليت تضامنى تشكيل مى شود. اگر دارايى شركت براى تاديه تمام قروض كافى نباشد، هر يك از شركاء مسؤول پرداخت تمام قروض شركت است

 ماده 20 قانون تجارت شرکتهاى تجارى را به 7 نوع تقسیم نموده است:

 

1-  شرکت سهامى (اعم از عام و خاص)

2-  شرکت با مسولیت محدود

3-  شرکت تضامنى

4-  شرکت مختلط غیر سهامى

5-  شرکت مختلط سهامى

6-  شرکت نسبى

7-  شرکت تعاونى تولید و مصرف

 

 

«شرکت تضامنى شرکتى است که تحت اسم مخصوص، براى امور تجارتى بین دو یا چند نفر با مسولیت تضامنى تشکیل مى شود. اگر دارایى شرکت براى تادیه تمام قروض کافى نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است».

 

بسیارى از فعالیتهاى بازرگانى، تولیدى و خدماتى که در جامعه رسما به صورت یکى از اشکال هفتگانه حقوقى قانون تجارت به ثبت نرسیده اند از نظر دادگاه ها و قوانین جارى مملکتى فعالیتى تضامنى محسوب مى گردد و مسؤولیت و ضمانت شرکاءى آن در قبال اشخاص ثالث نامحدود است.

 

 

خصوصیات شرکتهاى تضامنى

 

الف: انتخاب آزادانه شرکاء

 

ب: عمر محدود

 

 

از آنجایى که شرکت تضامنى بر اساس یک قرارداد (شرکتنامه) تشکیل مى گردد، عمر آن محدود مى باشد. اگر قرارداد براى مدت محدودى تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به سر مى رسد. چنانچه در قرارداد محدودیتى براى عمر شرکت ذکر نگردیده باشد، عمر شرکت پس از انجام عملیاتى که شرکت براى آن تشکیل گردیده، خاتمه مى پذیرد. همچنین اگر هیچ یک از این حالات متصور نباشد عمر شرکت مى تواند به درخواست هر یک از شرکاء به پایان رسیده و منحل شود.

در ادامه بخوانید:  قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای

 

 

ج: مسؤولیت نامحدود

مسؤولیت شرکاءى شرکتهاى تضامنى به سرمایه آنها محدود نبوده، بلکه چنانچه دارایى شرکت براى تادیه تمام قروض کافى نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض خواهد بود.

 

 

د: مدیریت

مدیریت شرکتهاى تضامنى و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت مى باشد و هرگونه تصمیم گیرى با رضایت کلیه شرکاء صورت مى گیرد.

 

 

ﻫ: سهولت تشکیل

 

 

 

 شرکتنامه شرکت تضامنى

پایه و اساس شرکت تضامنى بر مبناى قراردادى است که باید با رعایت قانون تجارت تهیه و تنظیم شده و مورد توافق کلیه شرکاء باشد، این قرارداد را شرکتنامه گویند. شرکتنامه حاکى از روابط مالى بین شرکاء، نحوه تقسیم سود و زیان، ورود و خروج شریک یا شرکاء، انحلال شرکت، اختیارات و وظایف، تعهدات و امتیازات، میزان برداشت هر یک از شرکاء و … مى باشد.

در ادامه بخوانید:  تبدیل سهام

 

 

 شرکاء شرکت تضامنى

شرکاء در شرکتهاى تضامنى کسانى هستند که شرکتنامه را قبل از تشکیل شرکت امضا کرده یا بعد از ایجاد آن طبق ماده 12 قانون تجارت وارد شرکت شده باشند. به موجب قانون و بر حسب اقتضاء شرکت، حداقل شرکاء دو نفر بوده ولى حداکثرى براى آن در نظر گرفته نشده است.

 

 

 تشکیل شرکت تضامنى

تشکیل اولیه شرکت تضامنى بر اساس توافق دو یا چند نفر براى انجام امور تجارى مشترک و سرمایه گذارى براى تحصیل سود مى باشد. بعد از توافق شرکاء ابتدا یک حساب جارى به نام شرکت در شرف تاسیس افتتاح و سرمایه نقدى به آن حساب واریز و آن قسمت از سرمایه که به صورت غیر نقدى به شرکت آورده مى شود بر مبناى ارزش بازار (ارزش متعارف) دارایى در زمان انتقال و با رضایت کلیه شرکاء ارزیابى و در اختیار شرکت قرار مى گیرد.

در ادامه بخوانید:  تغییرات در سرمایه شرکت

 

بعد از واریز وجوه نقد و ارزیابى داراییهاى غیر نقدى به ارزش متعارف، شرکاء از بین خود، مدیر یا مدیرانى انتخاب، و به همراه شرکتنامه و سایر مدراک لازم براى تاسیس به اداره ثبت شرکتها مراجعه و پس از طى مراحل قانونى، شرکت رسما تحت شماره معین و نام مخصوص به ثبت مى رسد.

 


برچسب ها:
..