نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم

کارگری که بیکاری وی ناشی از فعل خود باشد و به نحوی آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض نموده باشد و یا خود تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود.

 

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم : مسولیت کارفرما نسبت به فوت کارگر و پرداخت سنوات

 

اگر چه در قانون کار مطلبی دال بر پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورای عالی کار، در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یک ماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاه هائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .

 

 

کارگر حادثه دیده در محل کار:

طبق بند «ب» ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود .

در ادامه بخوانید:  مرخصی شیردهی زنان شاغل

 

 

 

بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها طبق مقررات ماده ۳۲ قانون کار به میزان ۲ ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .

 
ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان :
طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود.

 

 

طبق ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت 30 روز می باشد دقت کنید مهلت ذکر شده 30 روز می باشد، نه یک ماه و چنانچه  در روز سی و یکم نسبت به ارسال یا تحویل لیست اقدام شود مشمول دیرکرد می باشد.

در ادامه بخوانید:  سوء استفاده از ماده۸۰ تامین اجتماعی

 

 

(به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، عبارت “تا پایان ماه بعد” جایگزین “ظرف سی روز” شده است.)

 

 

بر اساس ماده ٢ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد.

 

 

بنابراین کارگری که بیکاری وی ناشی از فعل خود باشد و  به نحوی آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض نموده باشد و یا خود تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود.

 

 

بنابراین مواردی که مشمول مزایای حمایتی بیمه بیکاری نمی شوند :

در ادامه بخوانید:  بخشنامه ای شماره 1/ 60 محاسبه میزان مستری بازنشستگان

 

 

استعفا

تبصره ماده ١۶۵ قانون کار

نقض مقررات مربوط به آیین نامه انضباطی موضوع ماده ٢٧ قانون کار

پایان پروژه

ترک کار حل اختلاف

 


برچسب ها:
..