آئین نامه اجرایی بازخرید

دسته: حقوق و دستمزد , قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
آئین نامه اجرایی بازخرید

آئین نامه اجرایی بازخریدی موضوع ماده ۴۵ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

آئین نامه اجرایی بازخریدی موضوع ماده ۴۵ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۴ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

 

شماره۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶۴ک مورخ ۸۷/۶/۳

 

 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۴

 
ماده۱ـ مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۴ـ آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد.
تبصره ـ تشخیص مازاد برنیازبودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می‌شود.

 

 
ماده۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از اخذ تأییدیه خزانه‌داری کل کشور مبنی بر وجود منابع اعتباری لازم برای بازخریدی، نسبت به آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شده‌اند، به طریق مقتضی اقدام و اطلاعات لازم را درخصوص میزان وجوه تشویقی بازخریدی متعلقه، حسب مورد در اختیار آنان قرار دهند.

در ادامه بخوانید:  چک یا سفته

 

 

 

ماده۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که براساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت می‌شود، به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که براساس ماده (۴۵) قانون یادشده بازخرید می‌شوند معادل شصت (۶۰) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر و برای کارکنان فوق دیپلم و پایین‌تر معادل هفتاد و پنج (۷۵) روز آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت نمایند.

 
تبصره۱ـ مبنای محاسبه حقوق و فوق‌العاده شغل در وجوه تشویقی کارکنانی که حقوق و فوق‌العاده شغل آنان کمتر از میزان حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب ـ می‌باشد، حداقل حقوق موضوع لایحه قانونی مذکور خواهدبود.

 

 

تبصره۲ـ درصورت تمایل مستخدمین ایثارگران برای استفاده از ضوابط این آیین‌نامه، وجوه تشویقی بازخریدی آنان پس از محاسبه روشهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش خواهدیافت.

 

 
ماده۴ـ وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای خارج از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ براساس پیشنهاد این دستگاهها و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل پرداخت می‌باشد.

در ادامه بخوانید:  انواع حق بیمه در تامین اجتماعی و میزان درصد پرداخت

 
تبصره ـ در هر صورت میزان وجوه تشویقی موضوع این ماده در دستگاههای یادشده نباید از وجوه تشویقی بازخریدی مستخدمین رسمی مازاد مشابه در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت تجاوز نماید.

 

 

 

ماده۵ ـ محاسبه وجوه بازخریدی تشویقی مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نیمه وقت بانوان ـ مصوب۱۳۶۲ـ که خدمت نیمه وقت داشته یا دارند براساس سه چهارم سنوات مذکور صورت می‌گیرد.

 

 

 

ماده۶ ـ در محـاسبه وجوه تشـویقی بازخریدی موضوع این آیین‌نامه کسر سال به نسبت ماه‌های خدمت، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

 

 

ماده۷ـ کارکنانی که طبق مقررات این آیین‌نامه، بازخرید می‌شوند، به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار تأدیه کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند.

 
تبصره ـ کسور بازنشستگی، پس از بازخریدی بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بیمه و بازنشستگی زمان اشتغال می‌باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط، در کل (شامل سهم مستخدم و سهم دولت) توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.

 

 

 

ماده۸ ـ مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ـ یا مقررات انضباطی مشابه، محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می‌شوند، مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

در ادامه بخوانید:  غرامت دستمزد ایام بیماری

 

 

 

ماده۹ـ افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، بازخرید یا بازنشسته شده‌اند، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

 

 

 

ماده۱۰ـ دستگاههای اجرایی، موظفند فهرست اسامی مستخدمانی را که در اجرای این آیین‌نامه، بازخرید می‌شوند هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام کنند.

 

 

 

ماده۱۱ـ اجرای ایـن آیین‌نامه با رعایت تبصره بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ می‌باشد.

 

 

 

ماده۱۲ـ دستگاههای اجرایی مجاز به استفاده از خدمات افراد بازخرید شده موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند

 

 

.
این تصـویب‌نامه درتاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور

پرویز داودی

 

 


برچسب ها:
..