پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش دوم

دسته: قوانین
یک دیدگاه
شنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش دوم

آیا مناقصه گزار تنها میتواند در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام به انتشار آگهی بنماید؟

 

21-مراحل فرآیند برگزاری مناقصه چه میباشد ؟

ماده 9

فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:
الف‌ ـ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.
ب‌ ـ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌، عمومی ‌یا محدود).
ج‌ ـ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.
د ـ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.
هـ ـ فراخوان‌ مناقصه‌.
و ـ ارزیابی‌ پیشنهادها.
ز ـ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد

 

 

22-آیا تامین منابع  مالی الزامی میباشد ؟

ماده 10

الف‌ ـ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ که‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ و مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.

 
ب‌ ـ موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ و نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ و اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

 

 

23-چه مواردی در ارزیابی کیفی باید لحاظ شود

ماده 12 بند الف

الف‌ ـ در ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌، باید موارد زیر لحاظ‌ شود:
۱ ـ تضمین‌ کیفیت‌ خدمات‌ و محصولات‌.
۲ ـ داشتن‌ تجربه‌ و دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.
۳ ـ حسن‌ سابقه‌.
۴ ـ داشتن‌ پروانه‌ کار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌، درصورت‌ لزوم‌.
۵ ـ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ کار درصورت‌ لزوم‌

 

 

24-مراحل ارزیابی کیفی چیست

ماده 12 بند ب

ب‌ ـ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
۱ ـ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ و اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.
۲ ـ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.
۳ ـ دریافت‌، تکمیل‌ و ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.
۴ ـ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ و تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ و رتبه‌بندی ‌آنها.
۵ ـ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ کارفرما و امتیازات‌ و رتبه‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ کوتاه‌).
۶ ـ مستندسازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

در ادامه بخوانید:  آیا کارکنان پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به مأموریت خودداری نمایند؟

 

 

25-مفاد فراخوان حداقل باید شامل چه مواردی باشد

ماده 13 بند الف

الف‌ ـ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:
۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.
۳ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌.
۴ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ و گشایش‌ پیشنهادها.
۵ ـ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ و مبانی‌ آن‌

 

 

26-آیا ذکر مبلغ برآوردی در فراخوان الزامی است

طبق ماده 13 بند الف 5  (درصورتی‌ که‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌‎مصلحت ‌باشد). درمواردی‌ که‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ می‌شود

 

 

27-روزنامه کثیر الانتشار چه تیراژی باید داشته باشد ؟

طبق نظریه مشوریتی اداره حقوقی ( روزنامه کثی التنتشار تعریف قانون و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص از حیث تیراژ نیز مبنایی معین نشده است عرفا روزنامه های پر فروش هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور مینامند

 

 

28-آیا مناقصه گزار تنها میتواند در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام به انتشار آگهی بنماید؟

ماده 13 بند ج : مناقصه گزار میتواند علاوه بر موادر مذکور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباطی جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید

 

 

29-حداقل چند نوبت آگهی باید انتشار یاید؟

ماده 13 بند ب : فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخصیص مناقصه کزار از دو تا سه نوبیت حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد

 

 

30-آیا وزارتخانه ها و سازمانها و بنگاههای دولتی میتوانند مستقیما اقدام به چاپ آگهی بنمایند

صفحه 31 کتاب مراجعه شود

 

 

31-اسناد مناقصه شامل چه مواردی میباشد

ماده 14 بند ب

ب‌ ـ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
۱ ـ نام‌ و نشانی‌ مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع‌ و مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.
۳ ـ محل‌، زمان‌ و مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها و گشایش‌ آنها.
۴ ـ مبلغ‌ پیش‌پرداخت‌ و تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار.

در ادامه بخوانید:  مناقصه

 
۵ ـ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.
۶ ـ شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت‌ و کیفیت‌ کالا یاخدمات‌.
۷ ـ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا.
۸ ـ معیارها و روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.

 
۹ ـ روش‌ تهیه‌ و مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها و تعداد نسخه‌های‌ آنها.
۱۰ ـ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌، شرایط‌ عمومی‌ و خصوصی‌ و ضمائم‌ آن‌.
۱۱ ـ صورتجلسات‌ و توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (۱۷).
۱۲ ـ سایر اسنادی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.

 

 

 

32-مهلت قبول پیشنهادهای در مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین تحویل اسناد به ترتیب نباید کمتر از  ……10 روز .  و 30 روز …… باشد ( بند ب ماده 15

 

 

33-آیا مناقصه گزارن میتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند

بلی در صورتی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد

ماده 16 بند الف

الف‌ ـ هیچ‌ یک‌ از شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌، جز در مواردی‌ که‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.

 

 

 

34-در چه صورتی مناقصه گر میتواند اقدام به پس گرفتن پیشنهاد خود نماید

ماده 16 بند د

د ـ هرگونه‌ تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی‌ و یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌صورت‌ قابل‌ گواهی‌ و در مهلت‌ و مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.

 

 

35-آیا ارسال رونوشت صورتجلسه توضیح اسناد برای همه مناقصه گران اجباری میباشد

ماده 17 بند ب  : توضیحات و پاسخ به پرسش مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد رونوشت صورت جلسات آن به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد

 

 

ارسال مکاتبات در چه صورتی معتبر است

در ادامه بخوانید:  مزایده و مناقصه

ماده 22 : ارسال مکاتبات یااسناد مرتبط با مناقصه در صورتی که معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس و نظایر آن

 

 

 

36-ارزیابی فنی و بازرگانی تا چه زمانی مجاز میباشد

بند ج ماده  19

ج‌ ـ هرگونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌، تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجازاست‌.

 

 

37-آیا پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی مورد قبول نشده اند نیز بازگشایی میشود

بند د ما ده19

خیر  ـ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ که‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.

 

 

38-در چه صورتی مناقصه  نفر دوم خواهد داشت

ماده 20 بند الف

برنده‌ دوم‌ درصورتی‌ اعلام‌ می‌شود که‌ تفاوت‌قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد.

 

 

39-در صورتی که کمیسیون مناقصه نیاز به بررسی قیمت ها و تجزینه و کنترل مبانی آن لازم باشد چه میکند

ماده 20 بند ب

ـ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌های‌ قیمت‌، چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ها و تجزیه‌ و کنترل‌مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ می‌تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید

 

 

40-مهلت زمان نتیجه ارزیابی کمیته فین بازرگانی به کمیسیون مناقصات جقدر است

ماده 20 بند ب

کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دوهفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ می‌کند.

 

 


برچسب ها:
دیدگاه ها
مناقصات دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۵:۲۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با تشکر از اطلاعات که قرار
دادید

..