پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۸ دی ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود.

 

پرسش و پاسخ قانون مناقصات – بخش اول :  1-مناقصه گزار کیست ؟

بند ب ماده 2 – دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌نماید

ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌

 

 

شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند

 

 

 

2-چه سازمانهای حکومتی از شمول قانون مناقصات معاف می باشند ؟

تبصره ماده 1 : نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند

 

 

 

3-آیا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها  می بایست از این قانون تبعیت کنند

نهادهای عمومی غیر دولتی که در صورتی باید از این قانون تبعیت کنند ک از بودجه کل کشور استفاد ه نمایند

 

 

4-مناقصه چیست :

بند الف ماده 2 : مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود

 

 

5-اعضای کمیته فنی بازرگانی را چه کسی تعیین میکند

بند د ماده 2 : از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب میشود

 

 

6-مناقصه گر کیست ؟

بند ج ماده 2 :شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و درمناقصه‌ شرکت‌ می‌کند.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه امنیت شغلی

 

 

7-در صورتی که مناقصه گری اسناد مناقصه را دریافت نمود ولی در مناقصه شرکت نکرد به عنوان مناقصه گر شناخته میشود

همانطور که در بند ج ماده 2 آمده است مناقصه گر کسی است که ابتدا اسناد مناقصه را دریافت کند و تا پایان مهلت ارائه اسناد مناقصه گر می ماند ولی در صورتی که از ارائه پیشنهاد استنکاف کرد و در مناقصه شرکت نکرد بر طبق همین بند دیگر مناقصه گر نمی باشد میتوان گفت مناقصه گر بودن امری منقطع میباشد و در هر مرحله ای از کار مناقصه گر شده و ممکن است از مناقصه گر بودن خارج شود

 

 

8-ارزیابی کیفی چیست ؟

بند ه ماد ه 2  :عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ که‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود.  در اصل ارزیابی کیفی ارزیابی صلاحیت انجام کار مناقصه گر میباشد و در صدد ارزیابی خود مناقصه گر میباشد و به پیشنهاد مناقصه گر کاری ندارد

 

 

9-ارزیابی فنی بازرگانی چیست

بند و ماده 2 : فرایندی‌ است‌ که‌ درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌شوند. در اصل ارزیابی فنی  ارزیابی پیشنهاد فنی مناقصه گر و مقبولیت پیشنهاد وی بر اساس استانداردهای معرفی شده میباشد.

 

 

10-آیا انجام ارزیابی کیفی جهت الزامی است  

طبق بند د ماده 9 : ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم ذکر کرده است ارزیابی کیفی مناقصه گران بستگی به نوع معامله دارد و به تشخیص مناقصه گزار میباشد

 

 

 11-در چه نوع مناقصاتی انجام ارزیابی کیفی الزامی میباشد

طبق ماده 19 بند الف :  در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌، مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ براساس‌ معیارها وروش‌های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌، ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ و ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌پیشنهادها را انجام‌ و اعلام‌ نماید.

 

 

 12-انحصار  به چند صورت میباشد ؟

بند ط ماده 2 : انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ درمعامله‌ که‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
۱ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ در انحصار دولت‌ است‌.
۲ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.

در ادامه بخوانید:  قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

 

 

همچنین طبق بند ب ماده 10 آیین نامه اجرای بند ج ماده 12 در صورتی که تعداد افراد واجد الشرایط به حد نصاب نرسد برای یک بار فر آیند فرآیند ارزیابی تجدید میشود و در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه گر که دارای بالاترین امتیاز باشند مناقصه برگزار میشود در غیر این صورت طبق جزء 2 بند ط ماده 2 قانون تامین کننده یاد شده انحصاری تلقی و معامله طبق بند الف ماده 29 قانون انجام میشود

 

 

13-مناقصه چند نوع دارد؟

ماده 3  و ماده 11

مناقصه بر  سه نوع میباشد

مناقصه کوچک ، مناقصه متوسط ، مناقصه عمده

و ماده11

 

 

 

14-مناقصات از نظر مراحل بررسی چند نوع میباشد ؟

ماده 4 بند الف ـ مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند:
۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

 
۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود

 

 

 15-مناقصات از نظر روش دعوت از مناقصه گران چند نوع میباشد ؟

ماده 4 بند  ب‌ ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند :
۱ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ آگهی‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

 
۲ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

 

 

 

 16-اعضای کمیسیون مناقصات چه کسانی میباشند ؟

ماده 5 بند الف

الف‌ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:
۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌.
۲ـ ذی‌حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.
۳ـ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ وی‌ برگزار می‌شود.

در ادامه بخوانید:  ابلاغ الحاقیه قانون تنظیم مقررات مالی دولت

 

 

 

 

17-کمیسیون با حضور چند نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با رای چند نفر از اعضاء معتبر میباشد

ماده 5 بند ج

کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.

 

 

 

18-در چه مناقصاتی حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار اجباری میباشد؟

ماده 5 بند د  ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ می‌شود

 

 

19-اعضای کمیسیون در شرکتهای دولتی چگونه تعیین میبشوند

ماده 5 بند ه  اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌باشد

 

 

20-وظایف کمیسیون مناقصه چه میباشد ؟

ماده 6

اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :
الف‌ ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.

 
ب ‌ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر کامل‌‎بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌).

 
ج‌ ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌.
د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.

 
هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد ۱۹ و ۲۰ این‌ قانون‌).
و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.
ز ـ تصمیم‌گیری‌ درباره‌ تجدید یا لغو مناقصه‌

 

 


برچسب ها:
..