استعفا،بازخرید،اخراج،انفصال از خدمت

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
استعفا،بازخرید،اخراج،انفصال از خدمت

انواع ترک خدمت و شرایط تاثیر گذار بر آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود به این شرح است:

انواع و اقسام خروج کارمندان از دولت و حق و حقوق آنها، استعفا، بازخریدی، اخراج، انفصال از خدمت، کارمندان دولت ممکن است در طول خدمت بنا به دلایل و شرایطی ارتباط کاری خود را به اجبار و یا به اختیار قطع کنند.

 

 

آنچه مورد توجه است حق و حقوق یا همان سنوات پرداختی تا زمان ترک خدمات است. انواع ترک خدمت و شرایط تاثیر گذار بر آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود به این شرح است:

 

 

قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۴۸ – کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:
بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذ یربط.
استعفاء.
بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ار زیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب ( براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
آماده بخدمت براساس ماده ۱۲۲

 

 
اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره ۱ – کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲ – کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

 

 

 

قانون استخدام کشوری
ماده ۶۴ – مستخدم رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند .

 

 

وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خ واهد شد مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه جدید افزایش طبقه ورودی کلیه مشاغل

 

 
براساس لایحه قانونی اصلاح تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸.۷.۱ و با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی کننده به شکایات مردم نسبت به قوانین و آیین نامه های دولتی تعیین گردیده است .

 

 

ماده ۶۶ – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده ۶۷ – استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده ۶۴ استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد . سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته اند یک جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.

 

 

ماده ۶۸ – هر گاه مستخد می که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغ اال سابق خود یا گروه پائین تر باشد .وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

 

 

ماده ۶۹ – هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد،استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.

 

 

 

 

آیین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی
ماده ۱ – در اجرای بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینه سازی تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار، خلاق منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری جهت خدمت به مردم و با هدف توسعه کمی و کیفی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (که از این پس به اختصار دانشگاه نامیده می شود ) امور اداری استخدامی و تشکیلاتی آن براساس مقررات این آیین نامه اداره خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  تغییرات در سرمایه شرکت

 

 

ماده ۴۸ – کارمندان پیمانی که با تشخیص دانشگاه بدون عذر موجه پانزده روز متوالی یا یک ماه متناوب در طول مدت قرارداد ترک خدمت نمایند لغو قرارداد خواهند شد. این قبیل کارمندان حقی بابت دریافت بازخرید سنوات خدمت آخرین سال قرارداد را نخواهند داشت.
ماده ۶۹ : کارمند رسمی می تواند با درخواست کتبی از خدمت دانشگاه استعفا کند. در هیچ مورد استعفای کارمند رافع تعهدات کاری او در برابر دانشگاه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که دانشگاه بصورت رسمی با آن موافقت نماید . دانشگاه مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفاء رد یا قبول آن را کتبا” اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد، کارمند می تواند در صورت قبول نشدن استعفا از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.

 

 

تبصره ۱- استخدام مجدد کارمند رسمی که استعفا کرده است در صورت نیاز دانشگاه با رعایت مقررات ورود به خدمت بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت درخواست کارمند مستعفی وجوهی که بابت کسو ر بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
تبصره ۳- کارمند رسمی مشمول صندوق تامین اجتماعی تابع مقررات مربوطه می باشد.

 
آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری)
ماده ۶ – فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یکماه اعلام قبلی امکانپذیر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

در ادامه بخوانید:  آیا کارکنان پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به مأموریت خودداری نمایند؟

 

 

تبصره ۳ ماده ۱۲ – دستگاهها مکلف هستند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) به ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده ، یکماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند

 

 

 

بخشنامه موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی
ماده ۱۷ – مراد از سابقه خدمت قابل قبول مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۲ آیین نامه استخدام پیمانی جهت پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده و پاداش پایان خدمت آن مدت از سوابق خدمتی مستخدم پیمانی است که در اجرای قراردادهای منعقده در دستگاه متبوع خویش کسب نموده باشد.

 

 

ماده ۱۸ – عدم احتساب سابقه قبلی مستخدم مذکور در تبصره ماده ۲۴ آیین نامه استخدام پیمانی مربوط به آن مدت از سوابق خدمت پیمانی مستخدم است که طی دوره قرارداد مربوطه ( ۱ تا ۳ سال ) مستخدم ترک خدمت یا غیبت داشته و به موجب آن حکم اخراج برای وی صادر شده است.

 

 


برچسب ها:
..