فعالیت پیمانکاری

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۵
فعالیت پیمانکاری

فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد در محل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

 

١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولا به بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

 

٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد در محل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

 

٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص می انجامد.

۴- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

 

 

۵- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خودرا به آن اضافه میکند.

۶- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکار است اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرماتعلق دارد.

٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود.

 

 

٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار در طول اجرای طرح انباشته میشود. این امرمدیریت،حسابداری وحسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

 

٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی و مسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

 

 

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه :

این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط میشود.

 

 

ب –ضمانتنامه انجام تعهدات:

این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات از پیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.

 

 

ج –ضمانتنامه پیش پرداخت:

این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

در ادامه بخوانید:  خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

 

 

د –ضمانتنامه حسن انجام کار :

از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را درمقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

 

موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

 

١١ – پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری و غیرمترقبه مواجه است.

 

مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاریمراحل اجرای طرح درموسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کما بیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.

 

 

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن را تعریف نمائید؟

الزام پیمانکار به ارسال لیست و واریز حق بیمه ،کارکنان شاغل در پیمان،کسر ۵% از صورت وضعیتهای پرداختی وآخرین صورت وضعیت پیمانکار تا ارائه مفاصاحساب صادره از سوی سازمان ودرصورت عدم ارائه آن تا یک سال بعد از خاتمه عملیات مکاتبه با سازمان و ارسال مشخصات و اطلاعات پیمان و واریز مطالبات سازمان از محل مذکور .

 

 

۲-قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به چند دسته تقسیم می شوند؟

قراردادهای طرحهای عمرانی ،غیرعمرانی، موارد خاص غیرعمرانی

 

 

۳- طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی مآخذ احتساب حق بیمه و بیمه بیکاری قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور را به تفکیک بیان کنید ( از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳به بعد)

۶/۶% و %۶/۱۵

 

 

۴- شرایط پیمان های مشمول طرحهای عمرانی را توضیح دهید؟

اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی (استانی،ملی،منطقه ای) تامین و قرارداد براساس فهرست بهاء پایه و ضوابط تیپ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد.

 

 

۵-در قراردادهای پیمانکاری برای چند نفر از اعضای شرکت میتوان لیست کارکرد ارسال نمود ؟

در ادامه بخوانید:  روش های حسابداری پیمانکاری

برای یکی از اعضای شرکت با تائید واگذارنده کاربعنوان سرپرست پروژه میتوان لیست ارسال نمود.

 

 

۶-قراردادهای غیرعمرانی را تعریف نمائید؟

قراردادهایی که فاقد شرایط طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی دولت +انعقاد بر اساس فهرست بها) باشند.

 

 

۷-مأخذ احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی طبق مصوبه ۱/۲۴/ ۱۳۷۰ شورایعالی تامین اجتماعی را به تفکیک نام ببرید ؟

با توجه به نوع فعالیت و تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار حسب مورد نسبت به کل مبلغ ناخالص کارکردمحاسبه حق بیمه با ضرائب ۷% و۱۵%بعلاوه ۹/۱ آن بابت بیمه بیکاری انجام می گردد.

 

 

۸. قراردادهای دو ماخذه به چه صورت است ؟

قراردادهایی که اجرای عملیات آنها تواماً با ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار(مکانیکی) و دستی (غیر مکانیکی) انجام می گیرد.

 

 

۹. شرایط لازم جهت احراز بخشنامه ۵/۱۴ را بیان نمائید؟

بخشنامه مربوطه صرفاً در خصوص قراردادهائی که واگذارندگان آن شرکت ملی گاز ایران،شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب در پروژه های گازرسانی، برق رسانی، احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه باشد. ضمن آنکه مبلغ تجهیزات و مبلغ اجرا در قرارداد می بایست به تفکیک درج شده باشد.
در اینگونه قراردادها حداکثر افزایش و کاهش مبلغ کارکرد تا میزان ۲۵% باشد و همچنین قیمت تجهیزات و اجرا در صورت وضعیت قطعی کارکرد و یا گواهی واگذارنده کار حداکثر ۲۵% افزایش یا کاهش نداشته باشند.

 

 

۱۰. چه قراردادهایی را به عنوان قراردادهای مشاوره مدیریت می توان شناخت؟

موضوع فعالیت شرکت که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مشاوره مدیریت قید گردیده باشد. همچنین شرکت ضمن آنکه می بایست عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران باشد موضوع قراردادهای مرتبط با مدیریت پروژه ،برنامه ریزی، تولید، نیروی انسانی کیفیت و بهره برداری، نگهداری تعمیرات، مدیریت مالی، بازرگانی،انرژی،زیست محیطی، شهری، اطلاعات، آمار و انفورماتیک نیز باشد.
در طول اجرای دوره پیمان یکبار لیست کارکنان خود را ظرف مهلت قانونی تحویل شعبه نمایند.

در ادامه بخوانید:  سود هر سهم

 

 

۱۱- خلاصه‌ای از وظیفه واگذارنده کار (کارفرما)در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

الف- التزام پیمانکار برای ارسال لیست و بیمه نمودن کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان
ب- ارسال یک نسخه از قرارداد پیمان پس از انعقاد بصورت مکتوب به شعبه محل اجرای قرارداد و واریز حق بیمه‌های مکسوره (در طرح های عمرانی و پیمانهائی که تعهد پرداخت حق بیمه را نموده) و همچنین اعلام مشخصات پیمان به شعبه مربوطه(شامل شروع و خاتمه و میزان ناخالص کارکرد پیمان …)
پ – کسر ۵% از هر صورت وضعیت و عدم پرداخت آخرین قسط و عدم تسویه حساب نهایی با پیمانکار قبل از صدور مفاصاحساب صادره از سوی سازمان و رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی مربوطه

 

 

۱۲- خلاصه‌ای از وظیفه پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

الف- ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد در موعد مقرر قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه در پایان عملیات پیمان طبق محاسبه انجام شده توسط شعبه مربوطه
ب- پرداخت بدهی موضوع ماده ۶۶ و رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
ج- پرهیز از ارسال لیست کارکنان دفتر مرکزی و افراد غیر شامل در عملیات پیمان در قالب قرارداد و نهایتاً اخذ مفاصاحساب قرارداد

 


برچسب ها:
..