وظایف ذیحساب و عاملین ذیحساب

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۹ آذر ۱۳۹۵
وظایف ذیحساب و عاملین ذیحساب

عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به حکم دستگاه اجرایی از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط به این سمت منصوب میشود و بخشی از وظایف ذیحساب را انجام میدهد.

 

 

اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت

 

 

درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آیین نامه اجرایی ماده54 )

 

 

 

واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقام مجاز از طرف آنها و مأمورینی که به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آنها (مواد27 و54 )

 

 

تأمین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق مواد هزینه با قوانین ومقررات مربوطه (مواد18 و50   و52 و 53 )

 

 

در خواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها (ماده22)

پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص ؛ تأمین اعتبار ؛ تسجیل ؛ حواله با اعمال نظارت مالی ( مواد18 و23 و52 و 53 و 54 )

 

 

 

پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق و مقررات بر اساس دستور العملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها ( مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61 )

تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62 )

 

 

مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفین

مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز و یا طریق دیگری که موجب قوانین و مقررات مربوطه شناخته شده است.

 

 

انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور (مواد 31 و 41 )

نظارت بر وصول و ایصال در آمدها ومطالبات دستگاههای اجرایی مربوط و مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی .

 

 

نگهداری و تهیه و تنظیم حسابهای و صورتهای مالی و سایر گزارشات مالی با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارک مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذیربط.

درخواست افتتاح حساب بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی برای هر یک از وجوه مستقل از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76 )

 

 

تأیید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرایی (مواد 34 و 36 )

تفویض اختیار به معاون ذیحساب و عامل ذیحساب وسایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد.

 

 

نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین نامه های مربوطه

اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهای عمرانی ( تملک داراییهای سرمایه ای ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحیه مواد 63 و 64 مصوب 15/12/1379 )

 

 

شرکت در جلسات هیأت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی در جهت تصمیم گیری (مواد31 و 83 84 و 85 ) .

تهیه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام برخی هزینه ها به تشخیص ذیحساب طبق قانون و مقررات صورت گرفته است (ماد91 )

 

 

 

اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری و جوه نقد یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشد.

اعمال مدیریت به کلیه امور مربوط به ذیحسابی.

 

 

همکاری و پیگیری در زمینه اجرای بر نامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصصی کارکنان امورمالی.

انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارایی (ماده97 )

 

 

انجام کلیه وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (مواد90 و 94 )

تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب ؛ تخصیص اعتبار ؛ تأمین اعتبار؛ تعهدات و دیون سنوات گذشته .

 

 

هماهنگی با واحد بودجه برای تنظیم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا کشور حسب مورد.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش سوم

همکاری با واحد بودجه برای پیش بینی بودجه سال آتی با توجه به تجربه ای که ذیحسابی از عملکرد بودجه سال جاری و سال گذشته دارد.

 

 

تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه وضعیت اعتبار؛ تخصیص اعتبار ؛ ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرایی ؛ هزینه های قطعی ؛ سایر فعالیتهای مالی به تفکیک هر برنامه به طور ماهانه به ارایه آن به مسئولین و مراجع ذیصلاح .

 

 

ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب در جهت اجرای بودجه ضمناً به استناد تبصره یک ماده (31 ) قانون محاسبات عمومی ‌‌‍((ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد)). منتها فقط مجاز به اجرای مواردی که است منطبق با قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین مالی و محاسباتی باشد.

 

 

عامل ذیحساب:

ماموری است که با موافقت ذیحساب و به حکم دستگاه اجرایی از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط به این سمت منصوب میشود و بخشی از وظایف ذیحساب را انجام میدهد.

 

 

وظایفی که عامل ذیحساب نباید انجام دهد به شرح زیر میباشد.

 

 

1)       درخواست وجه از خزانه

2)       درخواست تنخواه گردان استانی (حسابداری) از خزانه یا   خزانه

3)       افتتاح حساب

4)       امضای نهایی صورت های مالی ذیحساب

5)       تامین اعتبار برای کشایش اعتبارات اسنادی

6)       تامین عامل ذیحساب و امین انبار

7)       شرکت در جلسات ترک مناقصه و مزایده

گزارش به وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات

 

 

 

بااستناد به قانون محاسبات عمومی کشور

 

1- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت ، (ماده 31) .

2- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، (ماده 31) .

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ، (ماده 31) .

 

 

4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور ، (ماده 31) .

 

5- نگاهداری وتحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .

 

 

6- درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، بمنظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری وتعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه ماده54 قانون محاسبات عمومی .

 

 

7- واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرائی حوزه مأموریت یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموریتی که بموجب قانون و آئین نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز بموقع آن (مواد 27 و 54) .

 

8- تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) .

9- درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاه اجرائی براساس دستورالعملهای مربوط (مواد 22 و 75) .

 

 

10- پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تأمین اعتبار ، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) .

11- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61) .

 

 

12- تأمین اعتبار وپرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات وکالاهای وارداتی وپیگیری ونظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده 62) .

 

13- مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین .

 

14- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها ازطریق حسابهای بانکی مجاز و یا طریق دیگری که بموجب قوانین و مقررات مربوط مجاز شناخته شده است .

 

 

15- انجام اقدامات لازم درمورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور (مواد 31 و41) .

16- نظارت بر وصول و ایصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائی مربوط و نیز مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی .

 

 

17- نگاهداری وتهیه وتنظیم حسابها وصورتهای مالی دستگاه اجرائی وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارک مربوط درموعدمقرر به مراجع ذیربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون تفریغ بودجه) .

 

 

18- درخواست افتتاح حسابهای بانکی موردنیازدستگاه اجرائی ازخزانه یانمایندگی خزانه دراستان حسب مورد(ماده76) تأئید عامل ذیحساب و امین اموال و اعلام موافقت برای صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائی (مواد34و36) .

در ادامه بخوانید:  سود هر سهم و سود اصلی

 

 

19- تأئیدعامل ذیحساب وامین اموال واعلام موافقت برای صدوراحکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائی (مواد34و36).

20- تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی درموارد و حدودی که بارعایت قانون ازطرف وزارت اقتصادی و دارائی معین خواهد شد .

 

 

21- نظارت برحسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال باتوجه به آئین نامه های مربوط .

22- اقدام درمورد واریزمانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تادهم اردیبهشت ماه سال بعد ووجوه اعتبارات مصرف نشده طرحهای عمرانی حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحیه ماده 63 و64 مصوب 15/12/1379) .

 

 

23- شرکت در جلسات هیأت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی (مواد 31 و 83 و 84 و 85) .

24- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به وزارت اموراقتصادی و دارائی ، دیوان محاسبات کشور درمواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخلاف قانون ومقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده91قانون محاسبات عمومی کشور .

 

 

25- اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأموریتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشد .

26- اعمال مدیریت بر کل امور ذیحسابی .

 

 

27- همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی بمنظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی .

28- انجام تحویل وتحول سوابق ذیحسابی با تنظیم وامضاء صورتمجلس وارسال به وزارت اموراقتصادی ودارائی دراجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن .

 

 

29- انجام وظایف محول ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی دراجرای مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومی کشور .

30- انجام سایر وظایف و امور محوله برطبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط

 

 

 

 

اداره کل ذیحسابی و امور مالی

 

به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام وظایف زیر را عهده‌دارخواهد شد:

 

 

ذیحساب:

براساس ماده 53 اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب است، ضمناً شرکت در کمیسیون‌های مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و مزایده نیز از وظایف ذیحساب محسوب می‌شود.

 

 

وظایف:

1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

4- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

 

 

 

مسوول دفتر ذیحساب:

1-ثبت نامه‌های وارده وارسال آن‌ها به ادارات ارجاع شده.

2- صدور نامه‌ها به مراجع مورد نظر.

3- فاکس نامه‌ها در صورت لزوم.

4- ارسال نامه‌ها به شهرستان‌ها.

5- بایگانی برخی نامه‌ها در لیور ذیحسابی.

6- تنظیم جلسات و سایر امور مربوط به دفتر ذیحساب.

 

 

 

اداره دریافت و پرداخت:

اداره دریافت و پرداخت یکی از ادارات تابعه ذیحسابی سازمان است که مسوولیت انجام کلیه پرداخت‌ها را عهده‌دار است.

چارت این اداره به شرح زیر است:

1- رییس اداره دریافت و پرداخت

2- معاون اداره

3- کارشناس امور مالی

4- حسابدار مسوول درآمد

5- مسوول حسابداری

6- یک نفر حسابدار

 

 

این اداره مستقیماً تحت نظر ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان انجام وظیفه می‌کند. افرادی که در حال حاضر در این اداره کار می‌کنند شامل رییس اداره، معاون اداره، حسابدار مسوول 3 نفر، کارشناس امور مالی و رابط بانکی ( پیمانی ) است.

 

 

وظایف:

1- پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار کلیه پرسنل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، ضریب k، هیات علمی و پرسنل وظیفه.

2- انجام کلیه پرداخت‌های پرسنلی مانند پرداخت معوقه‌های حقوق، انواع پاداش‌ها از جمله پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی بازنشستگان، انواع کمک هزینه‌ها از قبیل ازدواج، فوت، درمان و نیز پرداخت حق مأموریت، فوق العاده کشیک و همچنین نگهداری حساب تضمینات و استرداد سپرده.

3- انجام کلیه پرداخت‌های مربوط به طرح های عمرانی سازمان و نیز پرداخت‌هایی که در چارچوب قرارداد صورت می‌گیرد.

در ادامه بخوانید:  خوداظهاری در قانون جديد ماليات‏های مستقيم

 

 

4- صدور سند و پرداخت کلیه اسناد مربوط به تدارکات و کارپردازی سازمان و همچنین واریز و تکمیل تنخواه عامل ذیحساب.

5- صدور اسناد هزینه، صدورچک، تهیه نامه‌های ارسال چک و تهیه تاییدیه آن‌ها، تهیه لیست‌های بیمه‌ای، لیست های مالیاتی مربوط به دارایی و شعب بیمه‌ای، تهیه اظهار نامه‌های بازنشستگی و خدمات درمانی.

 

 

6- ارتباط بین بانک‌ها، خزانه، بیمه و بازنشستگی کشور به منظور ارایه چک و لیست‌های مربوط.

7- تفکیک اسناد جاری و عمرانی و شماره کردن برگ برگ آن‌ها برای جلوگیری از مفقود شدن احتمالی آن‌ها و نیز ارسال آن‌ها به بایگانی.

 

 

 

اداره رسیدگی و تسجیل:

مستقیماً تحت نظر ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان انجام وظیفه می‌کند ودر حال حاضر پرسنل اداره رسیدگی شامل دو نفر مسوول اداره و کارشناس مالی است؛ از نظر چارت سازمانی مشتمل بر:

رییس، معاون، حسابدار مسوول رسیدگی، کارشناس مالی و 2 نفر حسابدار است.

 

 

اداره اعتبارات:

اداره اعتبارات ستاد سازمان مسوولیت تأمین اعتبار اسناد و قراردادها و صدور حواله و ابلاغ اعتبار به استان‌ها با توجه به موافقتنامه‌های مربوط و تخصیص‌های اخذ شده طبق قوانین و مقررات وضع شده را به عهده دارد و مستقیماً زیر نظر ذیحساب و مدیر امور مالی انجام وظیفه می‌کند و چارت این اداره مشتمل بر:1- رییس اداره 2– معاون اداره 3– حسابدار مسوول اعتبارات جاری و4– حسابدار مسوول اعتبارات عمرانی است.

افرادی که در حال حاضر در این اداره انجام وظیفه می کند شامل دو نفر پرسنل ( معاون اداره وحسابدار مسوول) هستند.

 

 

 

اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها:

دفترداری شامل ثبت فعالیت‌های مالی در دفاتر روزنامه – کل و معین که باید طبق اصول قابل قبول حسابداری انجام شود و اداره دفترداری و تنظیم حساب مستقیماً زیر نظر ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان انجام وظیفه می‌کند.

 

 

چارت این اداره به شکل زیر است:

1-رییس اداره

2– معاون اداره

3– مسوول حسابداری

4– حسابدار مسوول دفترداری و تنظیم حساب

5- حسابدار و بایگانی اسناد مالی

افرادی که در حال حاضر در این اداره انجام وظیفه می کنند شامل دو نفر پرسنل (رییس اداره و کارشناس امور مالی) هستند.

 

 

 

وظایف:

1- تهیه و تنظیم اسناد نهایی حسابداری اعتبارات هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی.

2- درخواست وجه سپرده از خزانه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای.

3-کنترل حساب‌های بانکی و چک‌های صادر شده و تهیه صورت مغایرات احتمالی مربوط.

 

 

4-تهیه و کنترل اعلامیه‌ها و صورت‌حساب‌های بانکی و انجام مکاتبات مربوط.

5-تهیه و ارایه تراز عملیات و حساب‌های ماهانه و سالیانه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای.

6-تهیه گزارش عملکرد و تکمیل فرم‌های عملکرد تفریغ بودجه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای.

 

 

7-تهیه و ارایه صورت مجلس تحویل و تحول ذیحسابی موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور.

8-کنترل درآمدهای سازمان در ستاد و استان‌ها و نیز مکاتبه و پیگیری مستمر در این خصوص و گرفتن تاییدیه درآمد از خزانه

9-اعلام مانده حساب‌های پیش پرداخت و علی الحساب به مسوولین و واحدهای ذیربط و پیگیری‌های لازم جهت تسویه آن‌ها

 

 

 

وظایف بایگانی:

1- ثبت و بایگانی مکاتبات امور مالی (ذیحسابی).

2- ثبت و بایگانی اسناد جاری و طرح های عمرانی سازمان.

3- تشکیل پرونده جهت پرسنل و بایگانی آن‌ها.

4- تشکیل پرونده پروژه‌های عمرانی سازمان.

5- ارایه پرونده‌ها و اسناد به همکاران امور مالی و دیوان محاسبات و کنترل آن‌ها.

 

 

 

امین اموال:

امین اموال بنا به تعریف ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت دار، با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست، تحویل و تحول وتنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌شود.

 

 


برچسب ها:
..