حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۵
حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی

پرداخت كسور ياحق بيمه سي سال خدمت بايستي ازبابت اشتغال دردستگاهها ومؤسسات دولتي باشد وسابقه پرداخت حق بيمه دربخش خصوصي جهت معافيت ازپرداخت كسور سهم مستخدم (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) موضوعيت ندارد.

 

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی موثر درتعیین حقوق بازنشستگی :

 
۱- حقوق مبناء

۲-افزایش سنواتی

۳-فوق العاده شغل

 

 

۴-فوق العاده سرپرستی ومدیریت

۵-فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی
۶-فوق العاده برجستگی

 

 

۷-سختی کار

۸-نوبت کاری

۹-تفاوت حداقل حقوق

 

 

۱۰-تفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل

۱۱-فوق العاده کاربااشعه

۱۲-فوق العاده ویژه

 

 

۱۳-فوق العاده همترازی

۱۴-فوق العاده روستائی وعشایری

۱۵-فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم

 

 

۱۶-فوق العاده جذب مدیران /کارشناسان وسایرمشاغل/ قضات / اعضای هیئت علمی

۱۷-فوق العاده خاص مشاغل تخصصی سازمان هواپیمائی / روسامعاونین و…آموزش فنی وحرفه ای ومراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان

۱۸-فوق العاده خاص پرداختی به قضات

 

 

۱۹-فوق العاده حق استثنائی (ازتاریخ ۲۴/۲/۸۱)

۲۰-فوق العاده تعدیل

۲۱-فوق العاده تلاش شهرداران (ازسال ۱۳۸۱)

 

 

 

آیا فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد یاخیر؟
پاسخ : باتوجه به تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۸/ت ۲۶۹۱۷/هـ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۱ هیئت وزیران ، از۰۱/۰۱/۸۱فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

 
آیا تفاوت همترازی پرداختی به کارکنان دولت موضوع ماده ۸قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول کسر کسور بازنشستگی است یاخیر؟
پاسخ : بـــاتوجه به پرداخت مابه التفاوت مزبور به عنوان بخشی از حقوق و فــــوق العاده شغل ، تفاوت مزبور مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد.

 
آیا فوق العاده های سختی کار ونوبت کاری وفوق العاده های مخصوص سازمان زندانهاواداره کل فنی وحرفه ای مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد؟
پاسخ: حسب مفاد ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری هرگونه فوق العاده ای که حسب ضوابط مصوب پرداخت می گردد به استثنای فوق العاده تضمین، اضافه کار،کسرصندوق، روزانه وکارانه موضوع ماده ۵ قانون نظام هماهنـــگ پرداخت کارکنان دولت مشمول کسر کسور بازنشستگی می‏باشد

 
کسور ایام اسارت آزادگان چگونه بایستی پرداخت گردد؟
پاسخ : حسب دستورالعمل اجرایی شماره ۱۷۳۱۱۲-۲۰ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۷۷ سازمان که به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.

 

 
آیا فوق العاده نوبت کاری مشمول کسر کسور بازنشستگی است ؟
پاسخ : باتوجه به اینکه فوق العاده مزبور جزو مستثنیات اشاره شده درماده ۷۱ و۱۰۰ قانون استخدام کشوری نمی باشد لذا مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد.

 
نحــــوه پرداخت کسور بازنشستگی مستخدمینی که حسب ماده ۵ آئین نامه ماموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ، مامورخدمت در یکی ازسازمانهای بین المللی که دولت ایران عضویت آنها راپذیرفته می‏گردند وحقوق ومزایای آنها توسط سازمان مزبور پرداخت می گردد چگونه است ؟
پاسخ : جمع دریافتی مستخدم به عنوان حقوق وفوق العاده شغل تلقی وهرماهه باتبدیل آن به نرخ رسمی ارز بایستی کسور سهم مستخدم وکارفرما به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد.

 
کسور بازنشستگی ایام غیبت موجه به چه میزان پرداخت می گردد؟
پاسخ : نظر به اینکه حالت غیبت موجه به منزله این است که مستخدم خارج ازحدود اراده واختیــــار خود درمحل اشتغال حاضر نگردیده است وطبق مقررات مستحق دریافت حقوق می باشد واین رقم نمی تواند ازحداقل حقوق مصوب کمتر باشد ،لذا کسور بازنشستگی بایستی برمبنای حداقل حقوق محاسبه وپرداخت گردد.مگر درمواردی که دریافتی فرد بیشتر ازحداقل باشد که دراین صورت کسور بازنشستگی وی برمبنای همان مبلغ محاسبه ودریافت خواهد شد.

 
نحوه پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت درجبهه جانبازان ومدت معالجه آن که حسب ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصـــوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ ازهرنظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب می گردد چگونه است ؟
پاسخ: باتوجه به تبصره ماده ۶ قانون مزبور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخـــدم وکارفرمابرای مدت مزبور به عهده دستگاه اجرایی محل اشتغال می باشد لذا کسور بازنشستگی ایام فوق برمبنای حقوق و مزایای زمان درخواست ‌محاسبه ودریافـــت می گردد. درصورت عدم پرداخت به موقع این کسور دستگاه مربوط برای مدت زمان تاخیر ملزم به پرداخت جریمه تاخیر تادیه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه سازمان می‏باشد.

در ادامه بخوانید:  معافیت پرداخت سهم بیمه با استخدام نیرو

 
نحوه وصول کسور بازنشستگی اعضای هیئت علمی متقاضی استفـــاده از ماده ۳۵ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه چگونه است؟
پاسخ : باتوجه به ماده ۳۵ آئین نامه مزبور که مقرر می دارد: استادان ودانشیاران وپزشکان بیمارستانی که قبل ازرسیدن به سن ۶۵سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند ، یادانشگاه ایشان رابه علت حذف ماده تدریس یاانحلال یک رشته بازنشسته نماید هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداکثر تا۵سال ازدوران تحصیلات عالی آنان جزء خدمت رسمی محسوب می شودً بنابراین درصورت درخواست عضو هیئت علمی واجد شرایط قانون ، کســـور بــــازنشستگـــی مدت مورد نظر برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی وبماخذ سهم مستخدم وکارفرما محاسبه وازمستخدم وصول می گردد.

 

 
وضعیت پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم ومقرری ماه اول کارکنان سازمان اموراراضی که تاقبل از ۰۷/۱۱/۱۳۷۵(تاریخ تصویب اساسنامه سازمان اموراراضی توسط هیئت وزیران که حسب ماده ۵۲ آن ، کارکنان سازمان مزبور مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام کشوری قرار گرفته اند)باسازمان مزبور قطع رابطه نموده اند چگونه است ؟
پاسخ : باتوجه به صورتجلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۸۰فیمابین صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان اموراراضی وضعیت کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان به شرح زیر میباشد:

 
۱-کسور سهم کارمند مربوط به قبل ازتاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۷۰(تاریخ تاسیس صندوق تامین معذوریت ازکارافتادگی وازکارافتادگی وظیفه کارکنان ) به عهده کارمند بوده وسهم کارفرما ازمحل وجوه انتقالی بابت انتقال تعهدات کارفرما(وجوه ردیف ۲ بند ب صورتجلسه ۱۱/۱۱/۷۹)‌قابل تامین است .
۲- کسور مستخدم وکارفرماازتاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۷۰ تا ۰۷/۱۱/۱۳۷۵ حسب ضوابط به سازمان منتقل گردیده است .

 

 
آیا مستخدمینی که باپرداخت ۳۰سال کسور یاحق بیمه به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم معــــــــاف می باشند ازپرداخت مقرری ماه اول موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری نیز معاف می باشند؟
پاسخ: خیر باتوجه به ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری بایستی مقرری ماه اول این کارکنان به صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد وتبصره فوق الذکر صرفاً ناظربرمعافیت ازپرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم می باشد ونه مقرری ماه اول.

 
آیا سابقه پرداخت حق بیمه دربخش خصوصی دراحتساب ۳۰ سال سابقه پرداخت کسور یاحق بیمــه جهت معافیت ازپرداخت کسور سهم مستخدم (مازادبر۳۰سال خدمت ) مؤثر است یاخیر؟
پاسخ: خیر- پرداخت کسور یاحق بیمه سی سال خدمت بایستی ازبابت اشتغال دردستگاهها ومؤسسات دولتی باشد وسابقه پرداخت حق بیمه دربخش خصوصی جهت معافیت ازپرداخت کسور سهم مستخدم (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) موضوعیت ندارد.

 
درمورد کسی که آماده به خدمت شده نحوه کسروپرداخت کسور چگونه است ؟
پاسخ : براساس صدرماده ۷۱ وتبصره ۲ آن و تبصره یک ماده ۱۱۷ قانون استخدام کشوری ، دستگاه مستخدم موظف به کسر و پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ومدت مزبور جزو سابقه رسمی مستخدم محسوب می گردد.

در ادامه بخوانید:  نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

 
نحوه محاسبه کسور موضوع ماده ۳۵ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهها که مقرر می دارد استادان وپزشکان ودانشیاران بیمارستانها که قبل از رسیـــدن به سن ۶۵ سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداکثر تا ۵ سال ازدوران تحصیلات عالی آن جزو خدمت رسمی محسوب می شود چگونه است ؟
پاسخ: کسور بازنشستگی دوران تحصیلات عالی (موضوع ماده ۳۵آئین نامه مذکور)برمبنای آخرین نرخ کسور بازنشستگی(فعلاً ۵/۲۲% )ازمجموع آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور محاسبه ودریافت خواهد شد.

 
نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت کسور بازنشستگی که پس ازگذشت مهلت مقررموضوع آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲(یک ماه ) به حساب سازمان واریز گردد چگونه است ؟
پاسخ : به نسبت مدت تاخیر جهت مبلغ واریزی جریمه تاخیر پرداخت به میزان نیم درهزار درروز محاسبه وضمن ثبت درحسابهای سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام گردد

 
آیا کسرکسور بازنشستگی سهم کارفرمایی ازمقرری ماه اول ازناحیه صندوق بازنشستگی کشوری قانونی می باشد؟
پاسخ : اصولاً دراولین ماه پرداخت هرگونه افزایش، بدواَ‌ دراجرای ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری ازکل حقوق ومزایای متعلقه که مشمول برداشت کسور میباشد ۹% کسور سهم مستخدم برداشت وسپس به استناد ماده ۷۳ همان قانون وماده ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ معادل یک ونیم برابر سهم مستخدم به عنوان کسور سهم کارفرما ازسوی مؤسسه متبوع مستخدم پرداخت می شود .دراین صورت ازآنجائیکه ازمبلغ افزایش یافته ماه اول کسور سهم مستخدم به میزان ۹% برداشت شده است ، درنتیجه مقرری موضوع مواد ۷۲ و ۱۰۰ قانون استخدام کشوری عبارت خواهد بود ازمبلغ باقیمانده افزایش مزبور(پس ازکسر ۹%) که ازمستخدم اخذ خواهد شد.

 
آیا مقرری ماه اول جزء کسور بازنشستگی وقابل انتقال به صندوقهای دیگراست ؟
پاسخ : مقرری ماه اول حسب مواد ۷۲ و۱۰۰قانون استخدام کشوری جزء‌درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری تلقی وازحیث ذاتی (به لحاظ مبنای برداشت ،استمرار پرداخت ،ماخذ محاسبه)‌متفاوت ازکسور بازنشستگی که بطور منظم ومستمر وماهانه براساس نرخ مشخص ومبنای معین کسر می گردد می باشد ، بنابراین منتقل نمودن مقرری ماه اول دراجرای ضوابط اجرایی ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه محمل قانونی ندارد.

 
اخذ جریمه نیم درهزار مربوط به تاخیر درپرداخت کسور درفروض مختلف آن چگونه است ؟

 

پاسخ :
۱- درزمانی که موضوع تاخیر ناشی ازتصویب نامه ها وآئین نامه های اجرایی و … باشد اززمان لازم الاجرا شدن ،سازمان مستحق مطالبه کسور می باشد، که درصورت عدم پرداخت به موقع در موعد مقرروفق ماده ۱۱ اساسنامه محق به دریافت جریمه مقرر خواهد بود.

 
۲- درخصوص ایامی که مجوز قانونی برای پرداخت کسور ازسوی دستگاههاوجود نداشته ،حتی اگر تسری به گذشته یابد قانوناً تکلیفی برعهده سازمان ازبابت مطالبه جریمه نیم درهزار وجود نخواهد داشت.

 
۳- درخصوص آرائ قطعیت یافته لازم الاجرا صادره ازسوی مراجع قضایی یاشبه قضایی واداری ،اخذ جریمه کسور اززمانی که فردمستحق دریافت مزایای مؤثر برحقوق بازنشستگی میگردد،وجود ندارد .لذا سازمان پس ازاصلاح حکم بازنشستگی ذینفع ازناحیه دستگاه متبوعه مستخدم، درزمان تائید می بایست مطالبه مابه التفاوت کسور اعم ازسهم کارمند وکارفرماراازدستگاه مطالبه نماید ولی اگر دستگاه درفرجه یکماهه مابه التفاوت کسور راکه اززمان حدوث اختلاف تااصلاح حکم به موجب آراء‌بپذیرد صرفاً‌بابت این تاخیر ملزم به پرداخت جریمه موضوع ماده ۱۱ اساسنامه سازمان می گردد ،ازطرفی درصورتیکه فرد در زمان اشتغال بادستگاه مبتوعه خود دچار اختلافی گردد که منتهی به صدور آرای قطعی از مراجع ذیصلاح شود لکن دستگاه علیرغم اصلاح حکم کماکان کسور قبل ازصدور رای رابه سازمان پرداخت نماید این مورد مشمول جریمه ماده ۱۱ اساسنامه می گردد.

در ادامه بخوانید:  عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی

 
۴- درخصوص اشتباه واریزی کسور یاتسامح واهمال دستگاه در محاسبه قانونی و دقیق مزایایی که میبایست کسور ازآنها کسروبه صندوق واریز شود ویادرمواردی که به خاطر مشغله کاری دستگاه بعدازفرجه قانونی مبادرت به واریز کسور نمایند دراینگونه موارد بواسطه فعل یاترک فعل ،دستگاه اجرایی چه عمدی وچه سهوی ، ملزم به پرداخت جریمه ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ازتاریخ مقرر واریز اولیه خواهد بود .درضمن درصورتیکه دستگاه درموعد مقرر به تکالیف خود عمل کرده امامبادی واسطه ای بدلیل تشریفات اجرایی درانتقال وجوه تعلل ورزند ،جریمه ای به دستگاه تعلق نخواهد گرفت .

 

 
کدامیک ازمستخدمین جمعیت شیر وخورشید سابق دراجرای لایحه قانونی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۸ تبدیل وضع شده اند؟ انتقال کسور یاحق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوری وهمچنین پذیرش سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه چگونه است ؟
پاسخ :

 
۱- آندستـــــه ازکارکنان جمعیت شیر وخورشید سابق که درتاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ شاغل بوده اند ، ودراجرای لایحه مذکور تبدیل وضع شده اند نحوه انتقال حق بیمه واحتساب سنوات خدمت آنان بشرح زیر می باشد. – کارکنان جمعیت که قبل از۱۸/۰۲/۱۳۵۸ درشمول صندوق اختصاصی (‌حمایت )‌بوده واز تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۵۱ کسور پرداخت نموده اند وپس ازتبدیل وضع بدواً صندوق مذکور به سازمان تامین اجتماعی تحویل وسپس ازطریق سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار گردیده، خدمت آنان درجمعیت ازنظر بازنشستگی ووظیفه ازهرلحاظ قابل قبول است

 
۲- آندسته ازکارکنان که قبل از ۱۸/۰۲/۱۳۵۸ قطع رابطه استخدامی باجمعیت داشته وپس از تاریخ مذکور درسایر مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام شده اند ، سنوات خدمت آنان درجمعیت دراجرای قانون نحوه تاثیر خدمت غیر دولتی …. مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۲ هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوطه قابل قبول می باشد.

 

 
آیا مابه التفاوت حداقل حقوق (مبلغ پرداختی به کارکنانی که جمع حقوق وفوق العاده شغل آنها کمتر از حداقل حقوق می باشد)مشمول کسر مقرری ماه اول می باشد یا خیر؟
پاسخ: بلی نظر به اینکه مبلغ حداقل حقوق سالانه در اجرای لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلا عنوان”حقوق” را دارد لذا مابه التفاوت ناشی از حداقل حقوق مورد بحث و حقوق وفوق العاده شغل اصلی مستخدم جز انفکاک ناپذیر حقوق بوده که دراجرای ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری اولین ماه افزایش آن مشمول برداشت مقرری می باشد(موضوع تاییدیه شماره ۵۱۸۹۰/۱۶۰۲ مورخ ۱۱/۰۴/۸۲ دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 

 


برچسب ها:
..