فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۵ آبان ۱۳۹۵
فرق بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

تعديلات سنواتي يعني اقلام مربوط به سنوات قبل كه در تعديل مانده سود (زيان) انباشـته ابتداي دوره منظور ميگردد، به اقلامي محدود ميشود كه از “ تغيير در رويه حـسابداري” و “ اصلاح اشتباه” ناشي گردد.

 

چه فرقی بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی هست ؟

 

الف . حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه که وجود تعهد فعلـی واحـد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید میکند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره 4 باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمـالی و داراییهای احتمالی تعدیل میکند. واحد تجاری نباید تنها به افـشای بـدهی احتمـالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعـوای یـاد شده شواهد اضافی مبنی بر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید میکند.

 

 

ب . اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یـک دارایـی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته یا مبلغ زیان کاهش ارزش شناسایی شده قبلی بـرای آن دارایی نیازمند تعدیل است، برای مثال :

در ادامه بخوانید:  فاینانس و ریفاینانس

 

 

– ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ مـیدهـد، معمـولاً مؤیـد وجود زیان درمورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شـواهدی دربـاره خـالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

 

 

ج . مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فـروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجـام شـده باشد،

 

 

د . تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامـه، در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یـا عرفـی بـرای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد،

در ادامه بخوانید:  وظایف ذیحساب و عاملین ذیحساب

 

 

ه . تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابـسته بـرای دوره یـا دوره های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،

 

 

و . دریافت وجه یا مشخص شـدن مبلـغ قابـل وصـول بابـت ادعاهـای خـسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و

 

 

ز . کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.

 

 

تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشـته ابتدای دوره منظور میگردد، به اقلامی محدود میشود که از “ تغییر در رویه حـسابداری” و “ اصلاح اشتباه” ناشی گردد.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش چهاردهم

 

 

اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ابتـدای دوره در صـورتهای مالی منعکس گردد.

 

 


برچسب ها:
..