‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

دسته: حقوق و دستمزد , قوانین
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۵
‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

 

ماده ۱ -به کارکنان رسمی‚ ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب

 

۱۳۷۰‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران –

 

هنگام بازنشستگی ‚ ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌ معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود‚خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد .

در ادامه بخوانید:  حساب‌های شرکت

 

 

تبصره ۱ – در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

 

 
تبصره ۲ – در صورت فوت مستخدم‚ پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم متوفی‚ موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری تعلق‌می‌گیرد.

 

 

تبصره ۳ – به مستخدمان شاغل که شهید‚ ازکارافتاده یا فوت شوند‚ پاداش موضوع ماده (۱) به طور کامل پرداخت می‌شود.

 

 

ماده ۲ – به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت‚ یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می‌شود.

 

 

در ادامه بخوانید:  مبلغ دیه

ماده ۳ -در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده (۱) یا ورثه بلافصل آنان‚ معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

 

 

– کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل‚ بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌ بار حسب مورد.

 

 

– کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل‚ بازنشسته و افراد تحت تکفل وی.

 

 

تبصره – مشمولان قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

 

 

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵.۲.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در ادامه بخوانید:  سابقه چک برگشتی و دریافت دسته‌چک

 

‌رییس مجلس شورای اسلامی

علی‌اکبر ناطق نوری


برچسب ها:
..