‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

دسته: حقوق و دستمزد , قوانین
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
‌قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

 

ماده ۱ -به کارکنان رسمی‚ ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب

 

۱۳۷۰‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران –

 

هنگام بازنشستگی ‚ ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌ معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود‚خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد .

در ادامه بخوانید:  کمک هزینه بارداری

 

 

تبصره ۱ – در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌های خدمت محاسبه و پرداخت می‌شود. در این‌محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور می‌شود.

 

 
تبصره ۲ – در صورت فوت مستخدم‚ پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم متوفی‚ موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری تعلق‌می‌گیرد.

 

 

تبصره ۳ – به مستخدمان شاغل که شهید‚ ازکارافتاده یا فوت شوند‚ پاداش موضوع ماده (۱) به طور کامل پرداخت می‌شود.

 

 

ماده ۲ – به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت‚ یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می‌شود.

 

 

ماده ۳ -در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده (۱) یا ورثه بلافصل آنان‚ معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰ به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

در ادامه بخوانید:  عیدی کارکنان دولت، کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی

 

 

– کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل‚ بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌ بار حسب مورد.

 

 

– کمک هزینه در مورد فوت مستخدم شاغل‚ بازنشسته و افراد تحت تکفل وی.

 

 

تبصره – مشمولان قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

 

 

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵.۲.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در ادامه بخوانید:  افزایش حقوق مستمری بگیران

 

‌رییس مجلس شورای اسلامی

علی‌اکبر ناطق نوری

برچسب ها: