مصوبه سازماندهی و تشکیلات سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مصوبه سازماندهی و تشکیلات سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه

ابلاغ تصویب نامه شورای عالی اداری درمورد سازماندهی و انسجام بخشی به ماموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های ” امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه ”

 

مصوبه سازماندهی و تشکیلات سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه : ابلاغ تصویب نامه شورای عالی اداری درمورد سازماندهی و انسجام بخشی به ماموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های ” امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه ” و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور . این مقرره طی نامه شماره ۷۹۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

 

سازمان اداری و استخدامی کشور  سازمان برنامه و بودجه کشور

 

شورای عالی اداری در یکصدوهفتادوششمین جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت ها و وظایف مربوط به حوزه های “امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه” و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب نمود:

 

ماده ۱- وظایف ریس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط “معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور” و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط “معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور”، اداره خواهد شد.

 

 

ماده ۲- اهم مأموریت های دو سازمان:
الف- سازمان اداری و استخدامی کشور

 
– ایجاد هماهنگی لازم برای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.
– تبیین نقش و مأموریت های بخش های مختلف دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد از منظر مدیریتی و اداری.

 
– سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری و مدیریت، هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور به خصوص در بخش دولتی شامل:

 

ساختارهای سازمانی، توسعه سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرآیندهای سازمانی، اصلاح سیستم ها و روش ها، مدیریت دانش، جبران خدمت، سلامت اداری، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل، مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد، صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت در نظام اداری.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها

 
– طراحی، بهینه سازی و استقرار نظام های اداری و مدیریتی مورد نیاز برای تحقق برنامه های توسعه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور.
– توسعه و ترویج آموزش های کاربردی و حرفه ای در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا و آینده نگر در نظام اداری.

 
– برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام اداری و مدیریت بهره وری ملی.
– تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

 

ب- سازمان برنامه و بودجه کشور
– راهبری و رصد توسعه کشور.
– انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

 
– انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی.
– تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.
– ارایه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط.

 
– تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط.
– نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها و ارائه گزارش های لازم.
– تهیه و تدوین طرح آمایشی.

 
– ارزیابی عملکرد مدیریت.
– مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور.
– هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور.
– تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور.

 

تبصره ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در آنها از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس و یا سازمان برنامه و بودجه، معاون و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون، و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نام برده شده است، حسب مورد بر عهده رییس و سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  انواع ضمانتنامه های بانکی و مقررات آن

 

 

تبصره ۲- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده رییس و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است، حسب مأموریت های مندرج در این ماده تفکیک و بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

 

ماده ۳- اعتبارات، تعهدات، امکانات، تجهیزات، تأسیسات، املاک و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها با توافق رؤسای سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بین دو سازمان تقسیم می شود.

 

ماده ۴- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از دو سازمان “اداری و استخدامی کشور” و “برنامه و بودجه کشور” طبق ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، بر اساس برنامه ها و فعالیت های مصوب مربوط به هر یک از سازمان های مذکور، از محل بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط، تعیین و ابلاغ می گردد.

 

تا زمان اجرای این ماده، هزینه های کماکان بر اساس ردیف بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ردیف های متفرقه مربوط صورت می گیرد.

 

ماده ۵- کارکنان حوزه مرکزی (ستادی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که قبل از تشکیل سازمان مذکور (سال ۱۳۹۳) در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) و یا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل بوده اند، به ترتیب در سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جانمایی می شوند.

 

 

پست های حوزه مرکزی دو سازمان از محل پست های سازمانی سال ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان اداری و استخدامی کشور و پست های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سابق)، برای سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می گردد.

در ادامه بخوانید:  قانون تجارت

 

ماده ۶- مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با تفکیک قسمت آموزش مدیریت دولتی و انتقال آن به سازمان اداری و استخدامی با عنوان مرکز آموزش مدیریت دولتی ایفای نقش خواهند نمود و وظایف پژوهش های توسعه و آینده نگری آن با عنوان مرکز پژوه های توسعه و آینده نگری به سازمان برنامه و بودجه منتقل می گردد.

 

همچنین سازمان ملی بهره وری کشور، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سازمان های وابسته به سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.

 

ماده ۷- تفکیک دو حوزه اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در استان ها، متعاقبا با توافق روسای دو سازمان انجام خواهد شد.

 

تا زمان تفکیک واحدهای استانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها کماکان با همان ساختار و وظایف مربوط، به فعالیت خود ادامه می دهند.

 

رییس سازمان های استان توسط رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود و معاونین و مسئولین حوزه اداری و استخدامی سازمان های استانی توسط رییس سازمان اداری و استخدامی انتخاب و توسط رییس سازمان استان منصوب می شوند.

 

ماده ۸- نمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه ملغی الاثر اعلام می گردد. رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور، مسئول حسن اجرای آن می باشند.

 

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری


برچسب ها:
..