صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۵
صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 وبخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها با نظر اتحاديه ذي ربط تعيين گرديده است ، مقرر مي دارد:

 

 

دستورالعمل صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

 

دستورالعمل شماره: 23783-230-د    تاریخ:11-06-1395
 

امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 وبخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است ، مقرر می دارد:

 

 

1- برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش های سیستم مشاغل تولید، بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه یادشده نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذی ربط در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند.در صورت عدم انجام توافق با اتحادیه ذی ربط نیاز به بررسی های بعدی برای مودی مورد نظر بشرح بندهای زیر نبوده و در این صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگردیده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

 

2-در صورت انجام توافق با اتحادیه ذی ربط ، ضمن بررسی درآمد مشمول مالیات ، معافیت و مالیات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل های شماره 506-95-200مورخ15-2-1395 و 512-95-230 مورخ 27-5-1395

 
( مشمولین نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش{سامانه های فروشگاهی} مقررات مواد 137 و 172 و …) چنانچه مالیات محاسبه شده در برگ قطعی مالیات تولید شده از طریق سامانه ، مورد تایید باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتی که با توجه به شرایط مذکور درآمد مشمول مالیات یا معافیت نیاز به اصلاح و ویرایش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دلیل در سامانه مشخص نمایند.

 

 

3-ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بررسی های لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت یک هفته پس از صدور برگ قطعی نسبت به ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند.

 
4-با توجه به بند دو این دستورالعمل مسئولیت بررسی صحت محاسبه درآمد مشمول مالیات/ معافیت و مالیات تعیین شده با رعایت دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395 و 512-95-230مورخ27-5-1395 با ادارات امور مالیاتی ذی ربط می باشد.

 

نادر جنتی
معاون مالیات­های مستقیم

 
دستورالعمل شماره: 512-05-230   تاریخ: 27-05-1395

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380

 
پیرو دستورالعمل شماره 506-95-200مورخ 15-2-1395 و پیرو نامه شماره 20248/ 230/ د مورخ 17-5-1395راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مودیان مذکور موضوع بند 4 دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد:

 
1- صدور برگ قطعی مالیات عملکردسال1394براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مودیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند:

 
1-1-تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی.
1-2-تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی ، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند)
1-3- انجام توافق با اتحادیه ذیربط.
1-4 – قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه.

در ادامه بخوانید:  پایگاه اطلاعاتی مالیاتی

 
2- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده 96 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

 
3- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال1394 براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (1) فوق ، قطعیت مالیات عملکرد سال 1392یا 1393 حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های 4 ، 5 ، 6 و 7 این دستورالعمل و بندهای 6، 7، 8، 9 و10 دستورالعمل صدرالاشاره می باشد.

 
4- مودیانی که برای عملکرد سال 1393 به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

 
5- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال 1394 بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394براساس رقم ابرازی مودی صادر می گردد.

 
6- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال 1393 تا زمان تسلیم اظهارنامه ، مالیات قطعی عملکرد سال1392 ، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(2) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1394مودی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال 1392 باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود.

 
7- در خصوص مودیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال 1394 آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال 1393 و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال 1392 حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 بارعایت بند (2) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

 
8- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های 1392 یا 1393 حسب مورد ، تاریخ قطعیت مالیات می باشد.( تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.)

 
9- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد:

 
9-1- لیست عادی مودیان مشمول توافق.
9-2- لیست سایر مودیان با ذکر شرایط مربوط(بندهای 6 ،7 ، 8 و 9 دستورالعمل 506-95-200 مورخ 15-2-1395).

10-ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد.
11- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (10) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد.

31-15-4

 

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجرا : مطابق دستورالعمل مدت اجرا : مطابق دستورالعمل مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

دستورالعمل شماره : 20248-230/د   تاریخ : 17-05-1395
نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده انددر سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است؛

 

لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی­ مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط­ دراجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ 25-5-1395 در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

در ادامه بخوانید:  ماده 144 قانون مالیات های مستقیم

 
بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنماً برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد.
مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

 

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

 
دستورالعمل شماره: 506-95-200    تاریخ: 15-02-1395

موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

 
بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده میشود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

 

 
الف – شرایط توافق:
1-مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

 

 
ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

 
2-میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است) ،مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25-3-1394 (تا مبلغ10،000،000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% – از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

 
3-مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

 
4-مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15-5-1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند ، برگ مالیات قطعی آنها تا 15-6-1395 صادر خواهد شد. آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید:  مالیات سود سهام عدالت

 
5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 
ج – سایر موارد:
6-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

 
7-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

 
8-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

 
9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند ،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

 
10- مودیانی که در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

 
11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.
درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31-2-1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

 
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 
تاریخ اجراء: عملکرد سال 1394 مدت اجراء: مطابق دستورالعمل مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 


برچسب ها:
..