صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۵
صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل

پيرو دستورالعمل شماره512-95-230 مورخ27-5-1395 وبخشنامه شماره20248-230-د مورخ17-5-1395راجع به توليد و صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحي 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره 506-95-200 مورخ 15-2-1395 درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها با نظر اتحاديه ذي ربط تعيين گرديده است ، مقرر مي دارد:

 

 

دستورالعمل صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم

 

دستورالعمل شماره: ۲۳۷۸۳-۲۳۰-د    تاریخ:۱۱-۰۶-۱۳۹۵
 

امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ وبخشنامه شماره۲۰۲۴۸-۲۳۰-د مورخ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردیده است ، مقرر می دارد:

 

 

۱- برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش های سیستم مشاغل تولید، بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه یادشده نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذی ربط در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند.در صورت عدم انجام توافق با اتحادیه ذی ربط نیاز به بررسی های بعدی برای مودی مورد نظر بشرح بندهای زیر نبوده و در این صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگردیده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

 

۲-در صورت انجام توافق با اتحادیه ذی ربط ، ضمن بررسی درآمد مشمول مالیات ، معافیت و مالیات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل های شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۵

 
( مشمولین نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش{سامانه های فروشگاهی} مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ و …) چنانچه مالیات محاسبه شده در برگ قطعی مالیات تولید شده از طریق سامانه ، مورد تایید باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتی که با توجه به شرایط مذکور درآمد مشمول مالیات یا معافیت نیاز به اصلاح و ویرایش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دلیل در سامانه مشخص نمایند.

 

 

۳-ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بررسی های لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت یک هفته پس از صدور برگ قطعی نسبت به ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند.

 
۴-با توجه به بند دو این دستورالعمل مسئولیت بررسی صحت محاسبه درآمد مشمول مالیات/ معافیت و مالیات تعیین شده با رعایت دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ با ادارات امور مالیاتی ذی ربط می باشد.

 

نادر جنتی
معاون مالیات­های مستقیم

 
دستورالعمل شماره: ۵۱۲-۰۵-۲۳۰   تاریخ: ۲۷-۰۵-۱۳۹۵

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل بند ج ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰

 
پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و پیرو نامه شماره ۲۰۲۴۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مودیان مذکور موضوع بند ۴ دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد:

 
۱- صدور برگ قطعی مالیات عملکردسال۱۳۹۴براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مودیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند:

 
۱-۱-تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی.
۱-۲-تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی ، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند)
۱-۳- انجام توافق با اتحادیه ذیربط.
۱-۴ – قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه.

در ادامه بخوانید:  مصوبه جدید هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وزارتخانه‌ نیرو

 
۲- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

 
۳- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (۱) فوق ، قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲یا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ این دستورالعمل و بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره می باشد.

 
۴- مودیانی که برای عملکرد سال ۱۳۹۳ به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

 
۵- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴براساس رقم ابرازی مودی صادر می گردد.

 
۶- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ تا زمان تسلیم اظهارنامه ، مالیات قطعی عملکرد سال۱۳۹۲ ، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(۲) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۴مودی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال ۱۳۹۲ باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود.

 
۷- در خصوص مودیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بارعایت بند (۲) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

 
۸- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ حسب مورد ، تاریخ قطعیت مالیات می باشد.( تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.)

 
۹- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد:

 
۹-۱- لیست عادی مودیان مشمول توافق.
۹-۲- لیست سایر مودیان با ذکر شرایط مربوط(بندهای ۶ ،۷ ، ۸ و ۹ دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵).

۱۰-ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد.
۱۱- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد.

۳۱-۱۵-۴

 

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجرا : مطابق دستورالعمل مدت اجرا : مطابق دستورالعمل مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

دستورالعمل شماره : ۲۰۲۴۸-۲۳۰/د   تاریخ : ۱۷-۰۵-۱۳۹۵
نظر به اینکه مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده انددر سامانه تحت وب گزارشهای سیستم مشاغل سازمان متبوع تولید، بارگذاری و در دسترس روسای ادارات امور مالیاتی گذاشته شده است؛

 

لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی­ مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذیربط­ دراجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاریخ ۲۵-۵-۱۳۹۵ در سامانه مشخص نمایند. بعد از تاریخ مذکور، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مشمولین توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

در ادامه بخوانید:  نکات مالیاتی و حسابداری برای مدیران کسب و کارها

 
بدیهی است مودیانی که اتحادیه های صنفی آنها در اجرای مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده باشند، مشمول توافق یادشده نبوده و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ضنماً برگ مالیات قطعی سایر مشمولین توافق مورد بحث، در مراحل بعدی تولید و جهت بررسی توسط ادارات امور مالیاتی در سامانه مشاغل بار گذاری خواهد شد.
مسئولیت حسن اجرای ترتیبات فوق با مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

 

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

 
دستورالعمل شماره: ۵۰۶-۹۵-۲۰۰    تاریخ: ۱۵-۰۲-۱۳۹۵

موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم

 
بنابه اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده میشود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

 

 
الف – شرایط توافق:
۱-مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

 

 
ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

 
۲-میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد ۱۳۹۳ بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است) ،مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند ۵ دستورالعمل ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ (تا مبلغ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸% – از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال تا مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات با رشد ۱۲% و مازاد ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با رشد ۱۸% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

 
۳-مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد ۱۳۹۴ آنها با ۲۰% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۳ تعیین می گردد.

 
۴-مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۵-۵-۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند ، برگ مالیات قطعی آنها تا ۱۵-۶-۱۳۹۵ صادر خواهد شد. آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید:  اظهارنامه مالیات املاک خالی

 
۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 
ج – سایر موارد:
۶-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

 
۷-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

 
۸-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۴ قرارگیرد.

 
۹- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند ،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال ۱۳۹۴ با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

 
۱۰- مودیانی که در سال ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

 
۱۱- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.
درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ ۳۱-۲-۱۳۹۵ انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

 
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 
تاریخ اجراء: عملکرد سال ۱۳۹۴ مدت اجراء: مطابق دستورالعمل مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۳۹۶۷۰۴۱ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 

برچسب ها: