غرامت دستمزد ایام بیماری

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.

 

 غرامت دستمزد ایام بیماری :شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان

 

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی است که از سوی این سازمان به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا آسیب های ناشی از حادثه، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.

 

به گزارش مجله حسابداری و حسابرسی ، بر این اساس، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

 
نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است.

 

 
گفتنی است، برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
بر اساس مقررات، در صورتی که بیمه شده بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.

در ادامه بخوانید:  مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

 
قابل ذکر است، در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد و یا بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود و همچنین در مورد جانبازان انقلاب اسلامی که بیمه شدگان بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.

 
بیمه شدگان واجد شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.

 
چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ١۵ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١۵ روز در سال و کمتر از ۶٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

 
گفتنی است، در صورتی که مدت استراحت بیمه شده ۶٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.

 
میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.

 
لازم به ذکر است، برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

 

 

 

 

برای برخورداری از غرامت دستمزد ایام بیماری،چه شرایطی لازم است؟
۱- بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج که به تأئید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حقوق و دستمزد - بخش هفتم

 
۲- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.
۳- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

 
۴- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.
۵- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

 

 
چه مدارکی برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری لازم است؟
۱- اصل گواهی استراحت پزشکی
۲- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان
۳-پاسخ معرفی بکار یا استعلام وضعیت

 

 
گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
نوع بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) مشخص، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

 

 

 
در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثرحادثه قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.
۲- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.
۳- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .
۴- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای ۳ روز اول را پرداخت نموده باشد.
۵- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

 

 

 

 

مراجع تعیین استراحت پزشکی
مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت و بدین شرح است.

در ادامه بخوانید:  بیمه بیکاری در کارگاه‌های خانوادگی

 

ویژگی های لازم برای تایید گواهی های استراحت پزشکی:

 

در تمام گواهی ها باید نوع بیماری ، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک وبا صراحت مشخص شده باشد.
برای استراحتهایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمیشود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.

 

گواهی های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از ٧ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

چنانچه جمع گواهیهای استراحت پزشکی در طول سال از ١۵ روز تا ۶٠ روز باشد ، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

استراحتهای بیش از ۶٠ روز در طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد.

 

در مواردی که عدم اشــتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

 
بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت میشود مگر در موارد زیر: در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد.

 


برچسب ها:
..