نحوه استرداد ضمانتنامه ها

دسته: حسابداری , کسب و کار
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۵
نحوه استرداد ضمانتنامه ها

در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن بر اساس مشخصات مربوطه لازم باشد 50% از ضمانتنامه یا سپرده حسن انجام تعهدات با تایید کارفرماآزاد و 50% دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد.

 

نوع ضمانتنامه: تضمین شرکت در مناقصه

مدارک لازم برای استرداد ضمانتنامه شرکت در مناقصه

برای فرد برنده: با ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد

 

 

استرداد تضمین شرکت در مناقصه افراد غیر برنده اول و دوم باارائه صورتجلسه مناقصه و گواهی دستگاه مناقصه گزار و درخواست پیمانکار

مدارک لازم برای استرداد سپرده نقدی شرکت در مناقصه

تصویر فیش واریزی، صورتجلسه مناقصه، قبض سپرده و نامه مربوطه مبنی بر آزاد سازی سپرده شرکت کننده مزبور توسط دستگاه مناقصه گزار قابل استرداد می باشد.(به غیر از نفر اول و دوم)

 

 

نوع ضمانتنامه:تضمین پیش پرداخت

مدارک لازم برای استرداد تضمین پیش پرداخت

در ادامه بخوانید:  مدیریت سود کسب و کارها

به تناسب انجام کار یا تحویل کالابر اساس گواهی کارفرما و درخواست پیمانکار

 

 

 

نوع ضمانتنامه: تضمین انجام تعهدات

مدارک لازم برای استرداد تضمین انجام تعهدات

گواهی تحویل موقت

گواهی رفع نقص(درصورت وجود نقص در موضوع قرارداد)

درخواست پیمانکار و تایید دستگاه اجرایی

گواهی بدهکار نبودن پیمانکار یا کمتر بودن بدهی از نصف کسور تضمین حسن انجام کار

نکته: در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن بر اساس مشخصات مربوطه لازم باشد 50% از ضمانتنامه یا سپرده حسن انجام تعهدات با تایید کارفرماآزاد و 50% دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد.

در ادامه بخوانید:  امور مالی کسب و کارها

 


برچسب ها:
..