سود حسابداری و سود مشمول مالیات

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۵
سود حسابداری و سود مشمول مالیات

اختلاف بین مالیات بر اساس سود حسابداری و سود مشمول مالیات (از لحاظ مالیاتی)

 

مالیات انتقالی در واقع اختلاف بین مالیات بر اساس سود حسابداری و سود مشمول مالیات (از لحاظ مالیاتی) می باشد.

 
ابتدا “اختلافات دائمی” و سپس “اختلافات زمانبندی” که موجب تخصیص های مالیاتی می شود را بررسی می کنیم:
اختلافات دائمی : قوانین و مقررات مالیاتی، انواع درآمدهای مشمول مالیات یا معاف از مالیات را تعریف می کند.برای یک واحد تجاری امکان پذیر است که درآمدهایی متفاوت از درآمدهای گزارش شده را برای مقاصد مالیاتی را در گزارشهای مالی (طبق استامنظور نمنداردهای حسابداری) منظور نماید.

 

مثلا” سود سپرده های بانکی طبق قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد و در محاسبه سود مشمول مالیات (از لحاظ مالیاتی) ی گردد،در حالیکه در محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری این مورد جزو درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می شود.یا عکس درآمد برای هزینه ها نیز وجود دارد،مثلا” هزینه کاهش ارزش موجودیها از لحاظ مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول می باشد و در محاسبه سود مشمول مالیات منظور نمی گردد درحالیکه در محاسبه مالیات براساس سود حسابداری این هزینه لحاظ می شود.

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی با استفاده از صندوق فروش مکانیزه

 
به منظور محاسبه مالیات بر درآمد و کسر آن در صورت حساب سود و زیان،لازم است که اختلافات دائمی در اقلام درآمد و هزینه،از محاسبه سود مشمول مالیات کنار گذاشته شود و مالیات بر درآمد تنها بر مبنای سود مشمول مالیات (از لحاظ مالیاتی) برآورد گردد.

 
اختلافات زمانبندی : نظر به اینکه طبق قوانین مالیاتی شناسایی درآمد و هزینه ها برای مقاصد مالیاتی،در دوره های مالی متفاوت از دوره های مالی برای مقاصد حسابداری انجام شود،اختلافات زمانبندی ایجاد می گردد.اختلافات زمانبندی برخی از اقلام درآمد و هزینه مالیات از دوره ای به دوره دیگر می شود اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی چند دوره مالی یکسان خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  بخشنامه وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا

 
مثال برای اختلافات زمانبندی می توان به هزینه استهلاک اشاره کرد،فرض کنید شرکت داراییهای ثابت خود را بر اساس یک رویه معقول خاص به غیر از نرخهای قانون مالیاتهای مستقیم مستهلک می نماید.این امر باعث می شود که شرکت در زمان محاسبه مالیات بر اساس سود حسابداری همین هزینه استهلاک را ملاک قرار دهد ولیکن در زمان محاسبه سود مشمول مالیات (از لحاظ مالیاتی) باید هزینه استهلاک را بر اساس نرخهای قانون مالیاتهای مستقیم ملاک قرار دهد،در نتیجه این امر باعث کم یا زیاد شدن هزینه استهلاک طبق رویه حسابداری و مالیاتی در دوره های مختلف می شود.

 


برچسب ها:
..