حسابرس و بازرس قانونی

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۵
حسابرس و بازرس قانونی

آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

 

 

مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .

 

در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :

 

رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید

 

بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .

 

صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد

 

 

بازرس قانونی :

بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکتها وموسسات میباشد وشخصیت وی متکی بوجود شرکت میباشد وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی میباشد به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید باید آنرا به مراجع قانونی اعلام نماید بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب مینماید بازرس قانونی دارای مسوولیت مدنی بوده ودر صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم میشود

در ادامه بخوانید:  جایگاه حسابرسی داخلی

 

برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه درقانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی وهمچنین نداشتن قرابت سببی ونسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و… پیش بینی گردیده بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط دیگری نیز پیش بینی گردیده است.

 

 

حسابرس:

نسبت به مدارک و صورت های مالی اظهار نظر می نماید و میزان مطابقت آن ها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند.
حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به صورت های مالی رسیدگی می کند.

 
حسابرس شخصی مستقل از شرکت است و نمی تواند جزو اشخاص وابسته باشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت و یا حتی اشخاص برون سازمانی ذینفع مانند بانک ها و موسسات اعتباردهنده حسابرس مستقل را انتخاب می کنند.

در ادامه بخوانید:  منشور حسابرسی داخلی

 

صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون و توسط انجمن حسابداران رسمی تعیین و تائید می شود. شرائط خاصی از جمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا می باشد.

 

 

 

بازرس قانونی:

بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکت ها و موسسات میباشد و شخصیت وی متکی به وجود شرکت است.

 

وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید، باید آن را به مراجع قانونی اعلام نماید.
بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب می نماید.

 
بازرس قانونی دارای مسئولیت مدنی بوده و در صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم می شود.
بازرس می تواند از اشخاص وابسته به شرکت هم باشد.

در ادامه بخوانید:  الزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

 
برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه در قانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی و همچنین نداشتن قرابت سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و… پیش بینی گردیده، بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط دیگری نیز پیش بینی گردیده است.

 
حسابرس شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی می تواند همان بازرس قانونی شرکت هم باشد، که در این صورت گزارش حسابرسی و بازرسی به صورت واحد تنظیم می شود.

 


برچسب ها:
..