فوق العاده جمعه کاری

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۶
فوق العاده جمعه کاری

کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

فوق العاده جمعه کاری : جمعه کاری براساس ماده 62 قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد و براساس تبصره 1 همین ماده، کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. اما نحوه محاسبه به چه شکل خواهد بود؟

 

 

براساس ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد و براساس تبصره ۱ همین ماده، کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

 

 

نحوه محاسبه اضافه کاری در روز جمعه
اگر برای کارگران، روز جمعه به عنوان روز کاری از سوی کارفرما تعیین شود، برای رعایت مقررات موضوع این ماده باید روز معین و مستمر دیگری به عنوان تعطیل هفتگی برای کارگر یا کارگران تعیین گردد؛ که طبیعتا در این صورت این روز در حکم روز جمعه خواهد بود.

 

 

دستمزد روز جمعه = دستمزد روز عادی * ۱٫۴

در ادامه بخوانید:  معافیت پرداخت سهم بیمه با استخدام نیرو

به عبارتی برای محاسبه دستمزد کار در روز جمعه تمام ساعات کاری به عنوان اضافه کاری در نظر گرفته خواهد شد. در این حالت، کار در اولین ساعت در حکم اضافه کار خواهد بود.

فرض کنید شخصی روز جمعه که روز تعطیل رسمی است، ۱۰ ساعت با حقوق روزانه ۲۷۰٫۰۰۰ کار کرده باشد. برای محاسبه حقوق روز جمعه ایشان بایستی به ترتیب زیر عمل کرد:

 

دستمزد روز جمعه = حقوق ساعتی * ۱۰ * ۱٫۴ = ۳۶٫۸۳۵ * ۱۰ * ۱٫۴ = ۵۱۵٫۶۸۹

حقوق ساعتی = ۲۷۰٫۰۰۰/۷٫۳۳ = ۳۶۸۳۵

همچنین برای محاسبه نرخ یک ساعت کار یا اضافه کار در روز جمعه می توان دستمزد روز جمعه را بر ساعات قانونی(۷٫۳۳ ساعت) تقسیم شود.

 

 

ذکر چند نکته ضروری است
اگر برای کارگران، روز جمعه به عنوان روز کاری از سوی کارفرما تعیین شود، برای رعایت مقررات موضوع این ماده باید روز معین و مستمر دیگری به عنوان تعطیل هفتگی برای کارگر یا کارگران تعیین گردد؛ که طبیعتا در این صورت این روز در حکم روز جمعه خواهد بود.

 

آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق به عمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و به جای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟

در ادامه بخوانید:  آشنایی با مشاغل سخت

 

باید در جواب گفت خیر. وقتی کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار به جای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند، تنها اگر این قبیل کارگران در روز جمعه(که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند، به میزان ۴۰% فوق العاده اضافه کاری برایشان منظور خواهد شد و میزان فوق العاده اضافه کاری آنها با روزهای دیگر هفته یکسان است.

 

 

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور است!
اما آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟

 

با جلب موافقت خود کارگران چطور؟

توجه داشته باشید که طبق ماده ۶۱ همین قانون ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است و تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده ۱۷۶ را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود.

در ادامه بخوانید:  مبنای اضافه کاری کدام است؟

 

نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و زیان آور با در نظر گرفتن این مورد فاقد اعتبار خواهد بود. ضمناً راه حل پیشنهادی برای مرتفع کردن کمبود پرسنل به کارگیری نیروی کار مورد نیاز به جای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که به کارهای سخت و زیان آور مشغول هستند.

 


برچسب ها:
..