اعتراض به برگ تشخیص مالیات

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

 

بند 1 – شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود ، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرمهای مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .

 

 

بند 2 – تکلیف واحد مالیاتی در موارد ابلاغ قانونی برگ تشخیص مالیات

 

در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مؤدی در نشانی قانونی یا استنکاف
از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد ، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت
به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته ، پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ مزبور ) اقدام نماید .

 

 

بند 3- رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات

اگر مؤدی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند ، اداره مزبور مکلف است ظرف مدت 30 روز از تاریخ مراجعه مؤدی به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید :

 

الف: در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن ، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز( و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود .

در ادامه بخوانید:  بخشنامه مالیات و عوارض ارزش معاملات ملکی

 

ب : اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مؤدی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن ، جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت 10 روز ) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود .

 

ج : اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد ، مراتب مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن ، (حداکثر ظرف مدت 5 روز )پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوط ارجاع می شود .

در ادامه بخوانید:  عدم الزام مالکان و اشخاص موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ به تسلیم اظهارنامه مالیاتی املاک

 

تبصره – در این مرحله مؤدی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه هیأتهای مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد .

 

 

 

بند 4 – مشخصات برگ اعتراض

برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده و مشتمل بر موارد ذیل می باشد تنظیم شود :

 

الف 1 – در خصوص اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره ملی ، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکرکد پستی و تلفن تماس ، نشانی الکترونیکی (حسب مورد )

 

الف 2 – در خصوص اشخاص حقوقی : نام شخص حقوقی ، شماره و تاریخ ثبت ، محل ثبت ، شماره پرونده و شماره اقتصادی ، شماره شناسایی ملی ، نشانی قانونی ، کد پستی ده رقمی ، تلفن تماس ، دورنگار و نشانی الکترونیکی (حسب مورد) .

 

ب – منبع مالیاتی مورد اعتراض .

ج – اداره کل امور مالیاتی ، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی .

د- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هر سال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی .

در ادامه بخوانید:  ماده 52 و 53 قانون مالیات های مستقیم

هـ – خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق

و – تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید .

ز – امضاء یا اثر انگشت مؤدی مالیاتی ، یا وکیل تام الاختیار ، یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی .

 

 

 

بند 5 – نحوه تسلیم اعتراض

فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأتهای مربوط تسلیم شود . اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند .

 


برچسب ها:
..