معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۶ شهریور ۱۳۹۵

 

خوشبختانه قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ در بخش معافیتها، تسهیلات و امتیازات خاصی را در امر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران قائل شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می شود.

 

به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

 

 

۱- در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده( ۱۰۵ ) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

در ادامه بخوانید:  چگونه مالیات کمتری دهیم؟

 

 

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد( ۵۰ %) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم با نرخ صفر و پنجاه درصد(۵۰ %) باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

 

این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد( ۱۰۰ %) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده( ۱۰۵ ) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

 

درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد( ۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد( ۱۰ %) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد( ۵۰ %) اضافه می شود. (بند ح ماده ۱۳۲)

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش هفتم

 

شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد( ۲۰ %) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد( ۵۰ %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. (بند خ ماده ۱۳۲)

 

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

در ادامه بخوانید:  استعلام خوش‌حسابی مالیاتی با سامانه‌ی رسام

 

استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

 

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها

 

 


برچسب ها:
..