نکات مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
نکات مالیاتی

گزارش حسابرسی مالیاتی شامل تعیین درآمد مشمول مالیات نمی باشد.

 

۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری در قانون رسیدگی به تخلفاتاداری می تواند دارای بار وسیع تفسیر و تعبیر برای محکومیت کارمندان متهم توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باشد.

 

۲- انفصال موقت به مدت یک ماه قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نیست.

 

 

۳- چنانچه آراء صادره از هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ صدور رأی قطعی و لازم الاجرا است.

۴- فاصله بین صدور رأی از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.

 

 

۵- نصب و عزل اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه و عزل آنها رأسآً توسط هیأت عالی نظارت می باشد.

 

۶- هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به همه مستخدمان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری رسیدگی می کند.
۷- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند به تخلف کارمند رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند.

  ماده 105 قانون مالیات

 

۸- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز در بر داشته باشد پرونده امر به مراجع قضائی ارسال ولی رسیدگی قضائی مانع ادامه رسیدگی اداری نخواهد شد.

 

 

۹- تعیین مجازات انفصال دائم هم در صلاحیت دادگاه عمومی است و هم در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.

۱۰- ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر به تخلفات اداری از سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل تشکیل می شوند.

 

۱۱- در خصوص استهلاک زیان سنواتی اشخاص حقوقی زیان تأئید شده سال های قبل از ۸۱ تا یک سوم سود سال های بعد و حداکثر تا سه سال متوالی قابل استهلاک است.

 

۱۲- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به استناد استاندارد های حسابداری باید در تعدیلات سنواتی منعکس شود.

 

 

۱۳- عدم تطبیق گزارش ماده ۱۶۹ مکرر با اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، صدور گواهینامه را به تعویق می اندازد.

 

  شفافیت اقتصادی با صورت معاملات فصلی

۱۴- درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از کلیه فعالیت های تولیدی واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

 

 

۱۵- درمورد کسر و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره املاک در صورتی که مالک شخص حقیقی و مستأجر شخص حقوقی باشد ۷۵% اجاره به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ می باشد.

 

۱۶- مابه التفاوت قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک دارایی مأخذ محاسبه هزینه استهلاک دارایی ها به روش مستقیم می باشد.

 
۱۷- ازجمله هزینه های قابل قبول مالیاتی عوارض پرداختی به دولت و شهرداری می باشد.

 

۱۸- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش(دولتی- تعاونی- خصوصی) استوار شده است.

 

۱۳- نظام مالیاتی متشکل از مالیات های تصاعدی «تصبیت کننده خودکار» در دوره های رونق درآمد های مالیاتی به نسبت کمتری از افزایش درآمد افزایشمی یابد.

 

۱۴- درنظام مالیاتی متشکل از مالیات های تناسبی ، نرخ مالیات با سرعت کمتری از افزایش مأخذ مالیات افزایش می یابد.

 

  مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

۱۵-بدهی های سال های گذشته ناشی از آراء صادره از محاکم قضایی ، مجوزهای قانونی بدهی به کارکنان براساس احکام صادره و بدهی هایی که با رعایت قوانین و مقررات برای دستگاه اجرایی ایجاد می شود دیون بلامحل نامیده می شود.

 

۱۶-گزارش حسابرسی مالیاتی شامل تعیین درآمد مشمول مالیات نمی باشد.

 

 

۱۷- مؤسسین شرکت های سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

 

۱۸- مجمع عمومی مؤسس در دومین یا سومین دعوت وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.

 

 

۱۹- حسابدار رسمی که مسئول تنظیم گزارش حسابرسی مالی مؤدی شده است، در صورت ارجاع حسابرسی مالیاتی از سوی مؤدی مزبور باید حسابرسی مالیاتی را قبول کند.

 

۲۰- برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی منحله ، ساختمان و سهام بر اساس ارزش دفتری برای هر دو مورد از جمع ارقام دو طرف ترازنامه کسر می شوند.

 


برچسب ها:
دیدگاه ها