نکات مهم مالیاتی – بخش سوم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
نکات مهم مالیاتی – بخش سوم

گزارش حسابرسی مالیاتی شامل تعیین درآمد مشمول مالیات نمی باشد.

 

نکات مالیاتی – بخش سوم:  در خصوص استهلاک زیان سنواتی اشخاص حقوقی زیان تأئید شده سال های قبل از ۸۱ تا یک سوم سود سال های بعد و حداکثر تا سه سال متوالی قابل استهلاک است.

 

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به استناد استاندارد های حسابداری باید در تعدیلات سنواتی منعکس شود.

 

 

عدم تطبیق گزارش ماده ۱۶۹ مکرر با اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، صدور گواهینامه را به تعویق می اندازد.

 

درآمد مشمول مالیات ابزاری ناشی از کلیه فعالیت های تولیدی واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

 

 

درمورد کسر و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره املاک در صورتی که مالک شخص حقیقی و مستأجر شخص حقوقی باشد ۷۵% اجاره به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ می باشد.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش دوم

 

مابه التفاوت قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک دارایی مأخذ محاسبه هزینه استهلاک دارایی ها به روش مستقیم می باشد.
ازجمله هزینه های قابل قبول مالیاتی عوارض پرداختی به دولت و شهرداری می باشد.

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه ی سه بخش(دولتی- تعاونی- خصوصی) استوار شده است.

 

نظام مالیاتی متشکل از مالیات های تصاعدی «تصبیت کننده خودکار» در دوره های رونق درآمد های مالیاتی به نسبت کمتری از افزایش درآمد افزایشمی یابد.

 

درنظام مالیاتی متشکل از مالیات های تناسبی ، نرخ مالیات با سرعت کمتری از افزایش مأخذ مالیات افزایش می یابد.

 

 

بدهی های سال های گذشته ناشی از آراء صادره از محاکم قضایی ، مجوزهای قانونی بدهی به کارکنان براساس احکام صادره و بدهی هایی که با رعایت قوانین و مقررات برای دستگاه اجرایی ایجاد می شود دیون بلامحل نامیده می شود.

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس

 

گزارش حسابرسی مالیاتی شامل تعیین درآمد مشمول مالیات نمی باشد.

 

 

مؤسسین شرکت های سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

 

مجمع عمومی مؤسس در دومین یا سومین دعوت وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.

 

 

حسابدار رسمی که مسئول تنظیم گزارش حسابرسی مالی مؤدی شده است، در صورت ارجاع حسابرسی مالیاتی از سوی مؤدی مزبور باید حسابرسی مالیاتی را قبول کند.

 

برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیاتی اشخاص حقوقی منحله ، ساختمان و سهام بر اساس ارزش دفتری برای هر دو مورد از جمع ارقام دو طرف ترازنامه کسر می شوند.

در ادامه بخوانید:  ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

 


برچسب ها:
..