عدم تسری جرایم موضوع مواد 190 و 192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر

دسته: قوانین , مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14-5-1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 3-3-1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7-2-1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

 

 

نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27-11-1380 و 31-4-1394 قانون اخیرالذکر، فقط مودی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم  موضوع مواد یاد شده نخواهد بود.

  شرایط جدید اوراق مشارکت

 

 

شماره: 27-95-200   تاریخ:  02-05-1395

پیوست:  دارد

 

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


برچسب ها:
دیدگاه ها