آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیتهای قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط انجام می‌شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد .

 

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم: هیات وزیران در جلسه ۹۵/۵/۱۰ و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن را مصوب کرد.

 

 

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) با اعمال آخرین اصلاحات مصوب هیات وزیران

تصویبنامه ۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ه مورخ   ۹۵/۵/۱۸

 

 

طبق این تصویب نامه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹)  به شرح زیر اصلاح گردید:

 

 

فصل اول- معافیت مالیاتی موضوع بند الف ماده 139

ماده 1:بقاع موضوع بند الف ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود ، جاری خواهد بود . تشخیص سایر بقاع متبرکه ، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد .

 

 

فصل دوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند د ماده 139

ماده 2:مدارسی که قبلاًطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند ، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر  می‌باشند .

 
تبصره 1- استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات ، منوط به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوط تسلیم گردد .

 
تبصره 2- استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین‌نامه خواهد بود.

 

 

 

فصل سوم- مالیات به نرخ صفر  موضوع بند ه ماده 139

ماده 3: نهادهایی که طبق نظر هیات وزیران جز نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند ، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر  می‌باشند .

 

 

فصل چهارم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند و ماده139

ماده 4: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور برسد ، مشمول مالیات به نرخ صفر است . مشروط بر این که و برای  هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد .

 

 

فصل پنجم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند ح ماده 139

ماده 5 : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند ح ماده 139 می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر این که:
الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول ، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره موقوفات و امور خیریه مربوط تسلیم شود .
ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تاییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ح ماده 139 (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید .

 

تبصره 1 – ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده ،به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند .مفاصا حساب هایی که به این طریق دریافت می شوند ،در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش هشتم

 

تبصره 2- شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند در خصوص درخواست ادارات امور  مالیاتی ،ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصا حساب صادر نموده اند ،ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.
تبصره 3- موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود .

 

تبصره 4 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد،پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود ،در سال مصرف ،طبق مقررات قانونی مربوط ،مشمول مالیات خواهد بود .

 

تبصره 5 – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده ،بدون تعلق مالیات ،به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

 

 

فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ط ماده 139

ماده 6 : موسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .
ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند ح ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن – برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 الی 9 این آیین‌نامه تایید شود .

 

تبصره 1 – کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد ، بدون تعلق مالیات ،به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

 

تبصره 2- آن قسمت از کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور  در بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شود در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است ،به درآمد مشمول مالیات ،اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.
ج- اساسنامه آنهاصریحاً متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان ، موضوع ماده 18 این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید .

 
د-اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
هـ- بردرآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 الی (9) این آیین نامه نظارت شود .

 

 
ماده 7: نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

 
الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه ، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده 1 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، مصوب 1363- به سازمان مربوط تفویض نماید.

در ادامه بخوانید:  مسئولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت

 
ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانونی آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است ، با سازمان یاد شده خواهد بود .

 
پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن ، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است ، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب  1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن – و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.
ماده 8 : موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه ، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل ، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های موسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

 

ماده 9: موسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر ذیربط تسلیم نمایند و مرجع  یاد شده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب ، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تایید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .

 

 

فصل هفتم – مالیات به نرخ صفر موضوع بندی ماده 139

ماده 10: مجامع حرفه‌ای ، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی  مقرر موضوع بندی ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

 

 

فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ک ماده 139

ماده 11: انجمن‌ها و هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند .

 

 

فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ل ماده 139

ماده 12: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیتهای قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط انجام می‌شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکا توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد .

 

 

فصل دهم- مالیات به نرخ صفر  موضوع تبصره 1 ماده 139

ماده 13: اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره 1 این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیر انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب راجهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و مرجع ناظر مکلف است حداکثر 4  ماه  پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند  .

در ادامه بخوانید:  نکات اظهارنامه

 

 

 

فصل یازدهم- مقررات عمومی

ماده 14: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود .

 

تبصره 1- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بند (ط) و (ک) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد.این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند با رعایت تبصره (1) این ماده ، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

 

 

ماده۱۵ـ اشـخاص موضـوع ماده (۱۳۹) اصـلاحی قانون مالیـاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحیه های بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قاون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می شود  ـ حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ، صورت یا خلاصه درآمد  و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

 

ماده۱۶ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن  و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده 139 اصلاحی قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قاون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل میشود ،توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده ،در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر درآن سال خواهد شد.

 

این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجراء می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ مؤدیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

 

ماده۱۷ـ در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان او‌قاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره او‌قاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

 

ماده ۱۸ ‌ـ‌ مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 که آغاز سال مالی آنها 1395/01/01 و بعد آز آن باشد ،جاری خواهد بود.

 


برچسب ها:
..