انواع جرایم مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۵ خرداد ۱۳۹۵
انواع جرایم مالیاتی

انواع جرايم مالياتي (اصلاحيه مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١)

 

ماده ۴٣ ق.م.م: حذف شد

ماده ۵١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر

ماده ١۶٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی و استفاده سوء آن برای خود و دیگران با مسؤلیت تضامنی و ٢٪‏ و عدم آرائه فهرست معاملات ١٪‏

 

 

ماده ١٩٠ ق.م.م: پرداخت مالیات پس از سررسید معادل ٢/۵٪‏ به ازای هر ماه

ماده ١٩٢ ق.م.م: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ٣٠٪‏ مالیات متعلق و سایر مؤدیان (مانند ماده ٧٨،٨٠،٢۶،٨٨،١٢۶، ١١۶) طبق حکم صدر ماده مذکور برابر ١٠ ٪‏ مالیات متعلق میباشد.

 

 

در ادامه بخوانید:  سال مالياتی و موعد تسليم اظهارنامه

ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسلیم ترازنامه و سودوزیان و عدم ارائه دفاتر ٢٠٪‏ مالیات متعلقه برای هر کدام

تبصره ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسلیم هر کدام از موارد ماده فوق در دوره معافیت ، عدم استفاده از معافیت در سال مربوطه

 

 

ماده ١٩۴ ق.م.م: اختلاف بیش از١۵٪‏ درآمد إبرازی با قطعی در اجرای ماده ١۵٨ ، لغو بخشودگی تا ٣ سال و دریافت جرایم

 

ماده ١٩۵ ق.م.م: عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ١١۴ مدیران قبل از انحلال معادل٢٪‏ سرمایه پرداختی و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ١٪‏ سرمایه

ماده ١٩۶ ق.م.م: جریمه مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه أمور مالیاتی و سپرده تامین معادل ٢٠٪‏ مالیات متعلقه

در ادامه بخوانید:  بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی ارزش افزوده

 

 

ماده ١٩٧ ق.م.م: عدم تسلیم لیست حقوق٢٪‏ و عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ١٪

ماده ١٩٩ ق.م.م: عدم کسر وایصال مالیاتهای تکلیفی معادل ١٠٪‏ و ماهیانه ٢/۵٪

 

ماده ٢٠٠ ق.م.م: جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسنادرسمی معادل ٢٠٪‏ و در صورت تکرار حبس تعزیری درجه شش

ماده ٢٠١ ق.م.م: اظهارات کذب به قصد فرار از پرداخت مالیات برای ٣ سال متوالی به حبس از٣ ماه تا ٢ سال ومحرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی ها

 

 

ماده ٢١١ ق.م.م: عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ برگ إجرائی معادل ١٠٪‏ جمع بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه

در ادامه بخوانید:  بخشنامه رسیدگی به دفاتر مودیان ارزش افزوده

انواع جرایم مالیاتی (اصلاحیه مصوب ١٣٩۴/٠۴/٣١)

 


برچسب ها:
..