ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۵
ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال اعتراض مودیان به برگهای تشخیص و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بوسیله پست و تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب گردد.

ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم : درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد ، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز ، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد .

 

 

 

شماره: 200/94/74

ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست

 

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می نمایند، بدینوسیله اعلام می گردد:

 

با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره 58772-13167-4-30 مورخ 24-11-1378 و از آنجا که به موجب مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27-11-80 ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده 178 قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب

در ادامه بخوانید:  ممنوعیت مشاوره مالیاتی

 

مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (1) ماده 272 مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

 

لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد.

در ادامه بخوانید:  فرار مالیاتی - بخش هشتم

 

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 58772/13167/4/30

ارسال اعتراض مودیان به برگهای تشخیص و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بوسیله پست و تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب گردد

 

نظر به اینکه برخی از مؤدیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می نمایند، لذا بدینوسیله یادآور می شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتیکه احراز شود اعتراضیه در مهلت قانون ی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

در ادامه بخوانید:  تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی شرط پذیرش اظهارنامه مؤدیان

 

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی


برچسب ها:
..