ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
شنبه - ۱ مرداد ۱۳۹۵
ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال اعتراض مودیان به برگهای تشخیص و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بوسیله پست و تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب گردد.

ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم : درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد ، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز ، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد .

 

 

 

شماره: ۲۰۰/۹۴/۷۴

ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست

 

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می نمایند، بدینوسیله اعلام می گردد:

 

با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره ۵۸۷۷۲-۱۳۱۶۷-۴-۳۰ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۷۸ و از آنجا که به موجب مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷-۱۱-۸۰ ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده ۱۷۸ قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب

در ادامه بخوانید:  پرونده مالیاتی

 

مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷۲ مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

 

لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد.

در ادامه بخوانید:  فاکتورهاي صوري و کدفروشي

 

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۸۷۷۲/۱۳۱۶۷/۴/۳۰

ارسال اعتراض مودیان به برگهای تشخیص و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بوسیله پست و تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب گردد

 

نظر به اینکه برخی از مؤدیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می نمایند، لذا بدینوسیله یادآور می شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتیکه احراز شود اعتراضیه در مهلت قانون ی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

 

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

برچسب ها: