ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۵
ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد.

 

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم : مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

 

ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱ مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد . حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود .

تبصره:حذف شده است .

 

 

 

دستورالعمل شماره:۲۰۰/۹۴/۱۱۹

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

 

در ادامه بخوانید:  ماده 189 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران، در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه مودیان فراخوان مشمول اجرای قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هریک از سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تکمیل و

 

به تاییدیه روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷ ، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.

 

صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد.

در ادامه بخوانید:  صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل

 

 

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

 

مشخصات مؤدی

 

برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی
oاداره کل امور مالیاتی…………………….           اداره امور مالیاتی………………………………….
o شورای عالی مالیاتی
نام مودی شخص حقیقی/حقوقی……………………………………………… با مشخصات زیر:
نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت
تاریخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملی
شماره شناسایی                 شهرت کسبی                              نوع فعالیت
نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت:                          تلفن:                   شماره پستی:
نام و نام خانوادگی وکیل                مدیر عامل                                           مدیر تصفیه
منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o
اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo     سایر:
سال عملکرد/تعلق مالیات:…………………………….
به دلایل مشروحه زیر:
o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ………………………. تاریخ صدور……………… تاریخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد
o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره…………………. تاریخ صدور…………………. و تاریخ ابلاغ………. به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد.
o سایر موارد(…………………………………………………………………………………………………………..)
خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل
این برگ در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گردید.
                                                                          امضاء و مهر
           فرم ۸۷ (اردیبهشت- ۸۶) دفتر خدمات مالیاتی

 

در ادامه بخوانید:  نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده 169 مکرر قانون مالیات ها

 

ضمایم الزامی:

۱_مستندات مربوط و در صورت لزوم مشروح شکواییه
۲_ تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.
۳_ در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه
۴_ در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

 

 

برچسب ها: