آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه اجرایی شماره: 16520 تاریخ : 1389/09/30 هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۹۳۳۰/ت ۴۲۳۳۳ هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۰ هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

 

آئین نامه اجرایی شماره: ۱۶۵۲۰ تاریخ : ۱۳۸۹/۰۹/۳۰

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف- قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷-

ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تاثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران .

ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲۲) مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

 

 

ماده ۲-وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود .

در ادامه بخوانید:  ماده 38 مالیات ارزش افزوده

ماده ۳-توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

ماده ۴-وجوه قید شده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) ، تبصره (۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) در حساب تمرکز وجوه که به نام وزارت کشور افتتاح می‌گردد ، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد .

ماده ۵-عوارض موضوع بند (ب) ماده (۳۹) و بند (ج) ماده (۴۶) پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیاری‌ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود ، توزیع می‌گردد . تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) بین دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت و کمتر توسعته یافتگی خواهد بود .

در ادامه بخوانید:  تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۶- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) ممنوع می‌باشد .

ماده ۷- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) را حداکثر تا پانزدهم مابه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند .

ماده ۸- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) نسبت به واریز آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام نماید .

ماده ۹- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه نماید

 

ماده ۱۰- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاستهای پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاستهای کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهری و روستایی شهرداریها و دهیاری‌ها خواهد بود .

 

 

تبصره ۱- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد ۴ و ۵ مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .

در ادامه بخوانید:  مرحله هفتم مشمولین مالیات ارزش افزوده

 

 

تبصره ۲- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن ، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد .

 

 

تبصره ۳- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند کزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه ماه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند .

 

ماده ۱۱- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد . معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

برچسب ها: