جریمه عدم ارائه لیست تامین اجتماعی

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۵
جریمه عدم ارائه لیست تامین اجتماعی

جریمه نقدی تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیر محاسبه میگردد وجرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد .

 

کارفرمایان کلیه کارکاههای مشمول تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه راحداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

 

 

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم ارسال صورت مزد وحقوق تامین اجتماعی

 

 

– کارفرمایان کلیه کارکاههای مشمول تامین اجتماعی مکلفند صورت مزد وحقوق بیمه شدگان مربوط به هر ماه راحداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .درصورتی که کارفرمایان از تنظیم وارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور خوداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) همان ماه خواهند بود .

 

 
2-مابه التفات ناشی از مقایسه لیستهای ارسالی کارفرما وبارزسیهای انجام گرفته (کارگاهی ودفاتر قانونی )درماههائیکه کارفرما لیست را در مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی گردد . بدیهی است چناچه کارفرما لیست برخی از ماهها را خارج از مهلت مقررقانونی وباتاخیر ارسال نموده باشد منحصرا”جریمه تاخیر لیستهای ارسال شده محاسبه واخذ میگردد

در ادامه بخوانید:  چالش صندوق‌های بازنشستگی

 

 
3-درمورد آن دسته از کارفرمایان که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان خود به سازمان امتناع ویا برخی از ماهها لیست ارسال نمی نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان حق بیمه همان ماه طبق بارزسیهای انجام شده می باشند .

 

 
4-پیمانکاران که اقدام به ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد دردوره اجرای پیمان می نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست نبوده لیکن در درماههائیکه کارفرما لیست را خارج از مهلت مقرر ارسال داشته است مشمول جریمه عدم ارسال لیست به میزان ده درصد (10%) حق بیمه مثعلقه خواهد بود .

 

 

5- آندسته از پیمانکارانی که علیرغم دارا بودن فعالیت بطورکلی دردوره اجرای پیمان از ارسال لیست کارکنان شاغل خوداری می نمایند مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست به میزان (10%) حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد خواهند بود .

در ادامه بخوانید:  مستمری بازماندگان فوت شده

 

 

 

نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم پرداخت حق بیمه

1-کارفرمایانی که درموعدمقرر دراین قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه مستند به لیست مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه ملزم به پرداخت جریمه نقدی  به میزان دودر صد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده  به ازای هر ماه تاخیر می باشد

 

2-مانده بدهیهای اعلام شده به کارفرمایان کارگاهها و پیمان کاران از تاریخ قطعیت مشمول دو درصد جریمه ی تاخیر تادیه ی ماهیانه ی خواهد بود.
تذکر:درخصوص آرای هیات های بدوی بامبلغ کمتر از یک میلیون وپانصد هزارریال وآرای هیات های تجدید نظر تاریخ ابلاغ رای ملاک محاسبه جرایم تاخیر تادیه پرداخت می باشد .

 
3-درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سر رسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تیدیل به حال شده واز تاریخ تبدیل به حال جریمه نقدی تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیر محاسبه میگردد وجرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد .

در ادامه بخوانید:  تعطیلات و مرخصی ها

 
4-جرائم کلیه بدهیهای گذشته کارفرمایان که در صورت عدم پرداخت از تاتصویب این قانون به ماخذ دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیرتمام یا کسر بدهی قطعی شده محاسبه میگردد.

 

 


برچسب ها:
..