ثبت مالیات عملکرد

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
ثبت مالیات عملکرد

می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

 

 

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

سود و زیان جاری *** بدهکار

ذخیره مالیات بر درآمد *** بستانکار

 

 

بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:

ذخیره مالیات بردرآمد *** بدهکار

مالیات پرداختنی *** بستانکار

 

هنگام پرداخت مالیات قطعی:

مالیات پرداختنی *** بدهکار

بانک *** بستانکار

 

حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

در ادامه بخوانید:  معافیت مالیاتی مناطق آزاد

مالیات پرداختنی *** بدهکار
سود و زیان انباشته *** بدهکار
بانک *** بستانکار

 

 

حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

ذخیره مالیات بر درآمد *** بدهکار

سود و زیان انباشته ***بستانکار

 


برچسب ها:
..