اصلاح حسابها

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۲ تیر ۱۳۹۵
اصلاح حسابها

بعضی ازحسابداران هنگام پیش پراخت وجه بابت هزینه ها،حساب هزینه مربوط رابدهکار می کنند ودر پایان دوره مالی در صورت لزوم این حساب هزینه رااصلاح نموده و مبالغ هزینه نشده را تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنند.

برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت هزینه بیمه، هزینه اجاره و … به صورت پیش پرداخت، پرداخت می‌کنند از آنجائیکه طبق اصل تطابق، هزینه های هر دوره می‌بایست از درآمدهای همان دوره کسر گردد لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل می‌گردد، این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.

 

 

از طرف دیگر، موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت انجام خدمات از مشتریان به صورت پیش دریافت، اخذ می‌کنند تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند از آنجائیکه طبق اصل تحقق، درآمدهای تحقق یافته می‌بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل می‌گردد، این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش دریافت نام دارد.

 
با توجه به آنکه در پایان هر دوره، صورتها و گزارشهای مالی مختلفی تهیه می‌گردد لازم است قبل از تهیه آنها نسبت به تعدیل و اصلاح حسابهای دفتر کل اقدام گردد.

 

 

اصلاح وتعدیل حسابها:

حسابهای دفتر کل را می توان به دو دسته کلی زیر تنظیم کرد:
الف) حساب های دائمی: شامل حساب های دارایی،بدهی وسرمایه که مانده انها به دوره مالی بعد نقل می شود.این حساب ها را حسابهای ترازنامه نیز می گویم.

 
ب) حسابهای موقت: شامل حساب های درامد وهزینه وبرداشت که در پایان دوره مالی بسته می شوند. این حیاب ها را به استثنای برداشت،حسابهای سود وزیان نیز می گویند.حساب پیش دریافت قبل از این که ان را اصلاح کنیم یک حساب مختلط است یعنی قسمتی از انیک بدهی است که جز حسابهای دائمی است وقسمت دیگر ان درامد است که جزحسابهای موقتی است.

 
اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی وبه منظور اصلاح،تعدیل وبه هنگام کردن مدارک حسابداری،انجام می شود.بعداز این که کلیه معاملات ورویدادهای مالی در دفاتر موسسه ثبت شد.بعضی از حسابهای دفتر کل مانده های صحیح را برای تهیه صورتهای مالی ارائه نمی دهند.

 

حتی اگرتمام معمالات وعملیات مالی به درستی در دفاتر ثبت شده باشند،حسابداری تعهدی ایجاب می کند که برای تطبیق حساب های ترازنامه وصورت سود وزیان بافرض دوره مالی واصل تطابق ، ماند برخی از حسابهای دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح گردد.

 

 

ثبت های اصلاحی معمولا در پایان دوره مالی ثبت می شوند وشامل موارد زیر هستند:

1_ اصلاح پیش دریافت های درامد
2_ اصلاح پیش پرداخت های هزینه

3_ ثبت درامد های تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی
4_ ثبت هزینه های تحمیل شده وثبت نشده تا پایان دوره مالی

5_ ثبت هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر
6_ اصلاح حساب موجودی ملزومات

 

 

 

اصلاح پیش دریافت های درامد:

 

در مورد وجوه دریافتی بابت انجام خدمات و تحویل کالا نیز مانند مورد وجوه پرداختی  یکی ازدو روش ذیل اتخاذ میشود.

 

 

الف ) روش ثبت وجوه دریافتی در حسابهای بدهی

دراین روش وجوه دریافتی دربستانکار یک حساب بدهی(پیش دریافت)ثبت میشود.
1/10 صندوق (بانک )    000ر180

پیش دریافت (اجاره )     000ر180

بابت وصول مال الاجاره 6 ماهه

در ادامه بخوانید:  تفاوت حسابداري بازرگاني و دولتي

 

 

در پایان سال نیمی از مبلغ فوق به حساب درآمد منتقل میشود. ولذا:
12/29  پیش دریافت اجاره 000ر90

درآمد اجاره  000ر90

بابت ثبت درآمد اجاره مستغلات

 

 

 

ب ) روش ثبت وجوه دریافتی در حساب درآمد.
دراین روش وجوه دریافتی دربستانکاریک حساب درآمد بنام درآمداجاره مستغلات یا بیمه و… ثبت میشود.
4/5       صندوق (بانک ) 000ر120

درآمد حق اشتراک 000ر120

بابت وصول آبونمان یکساله

 

 

تا پایان سال مالی چون اشتراک به پایان نمیرسد و باید در سال بعد نیز مجله چاپ و تحویل گردد  لذا مانده حساب درآمد در پایان سال را نمیتوان درآمد قطعی تلقی کرد و باید مقدادیری را  که  مربوط به خدمات در طی دوره است محاسبه وازحساب درامد حق اشتراک کسر و  به حساب پیش  دریافت حق اشتراک انتقال داد.

 
ولذا چنانچه مثلاجمع وصولی یک مجله ازمشترکین 000ر950ر2 باشد و معادل20 %

ازمجله تا پایان سال توزیع نشده باشد ، داریم :

درآمد حق اشتراک سال     000ر360ر2 = 000ر590 – 000ر950ر2

 

12/29  درآمد حق اشتراک  000ر590
پیش دریافت درآمد حق اشتراک   000ر590
اصلاح حساب درآمد حق اشتراک

 

حساب درآمد حق اشتراک موقتی ومانده آن به خلاصه سود و زیان منتقل میشود .

 

 

و پیش دریافت (حق اشتراک) در زمره حسابهای دائمی (بدهی) بوده و به سال بعد منتقل  میشود. چون این مانده با روش ثبت وجوه دریافتی در حسابهای درآمد منافات دارد درابتدای دوره مالی جدید یک آرتیکل معکوس میزنیم.
1/1  پیش دریافت حق اشتراک   000ر590
درآمد حق اشتراک    000ر590

اصلاح پیش پرداختهای هزینه:

از انجا که ممکن است بخشی از مبالغی که تحت عنوان پیش پرداخت ثبت شده اند تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شوند.در پایان هر دوره مالی باید بابت این قسمت از پیش پرداخت ها که به هزینه تبدیل شده اند،اصلاحات لازم در حسابها به عمل اید.بدین منظورباید حساب هزینه مربوط رابدهکار وحساب پیش پیش پرداخت را بستانکار نماییم.

 
بعضی ازحسابداران هنگام پیش پراخت وجه بابت هزینه ها،حساب هزینه مربوط رابدهکار می کنند ودر پایان دوره مالی در صورت لزوم این حساب هزینه رااصلاح نموده و مبالغ هزینه نشده را تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنند.

 

 
بهنگام پرداخت وجوهی به منظور خرید خدمات دو رویه اتخاذ میگردد:

 
الف ) روش ثبت وجوه پرداختی در حسابهای دارایی.

دراین روش هنگام خرید (ملزومات) وجوه پرداختی دربدهکاریک حساب دارایی بنام حساب پیش پرداخت (ملزومات،اجاره،بیمه)ثبت میشود.

مثال:فرض کنید دراول مهرماه مبلغ 000ر210 ریال بابت حق بیمه 18ماه آینده پرداخت شود.
۱/۷ پ . پ بیمه            000ر210

صندوق (بانک)                    000ر210

 

در پایان سال مالی، ثلث پ . پ هزینه شده و حساب پ . پ اصلاح میگردد و مبلغ هزینه قطعی شده در حساب سود و زیان منظور میشود.
۲۹/۱۲  هزینه بیمه 000ر70

پ . پ بیمه                         000ر70

ثبت درامدهای تحقق یافته ثبت نشده تاپایان دوره مالی:

 

به درآمدهایی گویند که تحقق یافته ولی هنوز در دفاتر ثبت نشده است .
برخی درآمــدهــا بــتـدریـج ایـجــاد مـی شوند ولی فقط  در موقع دریافت وجوه نقدی دردفاتر ثبت میگردد . مثل درآمد بهره یا مال الاجاره که مالک آنرا در پایان ماه دریافت میدارد.

 

در پایان دوره مالی باید میزان دقیـق اینگونـه درآمـدها ی ثبـت نـشده تعیین و مـعـادل درآمدهای مذکورحساب درآمـد ودارایـی مـربوط بـآن افزایش یابد (دارایی بدهکار-درآمد بستانکار) ماننددرآمد بهره ای که تاآخرین رو دوره مالی باسناد دریافتنی تعلق گرفته ولی هنوز به حیطه وصول درنیامده است.

در ادامه بخوانید:  مرکز هزینه

 

مثلا تجارتخانه ای سفته سه ماهه ای را با مبلغ اسمی ۰۰۰ر۴۰۰ ریال و با نرخ ۶٪  درابتدای اسفند ازیکی ازمشتریان دریافت داشته است.میدانیم که دراول خرداد سال بعد تجارتخانه مذکور با تسلیم این سفته به صادر کننده مبلغ ۰۰۰ر۴۰۶ ریال ، اصل و بهره آنرا وصول میکند

 

مبلغ ۰۰۰ر۶ ریال بهره متعلق باین سفته بابت استفاده از مبلغ اسمی در طول سه ماه میباشد.و چون یک ماه آن در سال قبل بوده در اجرای اصل  { وضع هزینه های هر دوره از درآمدهای همان دوره} و تعیین سود ویژه سالانه معادل ثلث بهره متعلق به سفته بعنوان درآمد سال قبل و بقیه بعنوان درآمد سال آتی تلقی میشود. لذا در پایان سال آرتیکل زیر را داریم.

 

 

۲۹/۱۲  بهره دریافتنی    ۰۰۰ر۲

درآمد بهره        ۰۰۰ر۲

محاسبه بهره یکماهه متعلق به سفته ۱/۱۲

 

 

حساب بهره پرداختنی دارای مانده بدهکار میگردد . حساب درآمد بهره در پایان دوره بسته میشود . و مانده آن به حساب خلاصه سود و زیان میرود.

لذا حساب بهره دریافتنی { کارمزد دریافتنی ، حق العمل دریافتنی و مال الاجاره دریافتنی}ازحسابهای دارایی جاری ومانده آن درستون دارایی ترازنامه درج میشود. و به دفاتر سال بعدمنتقل میشود.
در دوره مالی جدید میتوان بیکی از دو روش زیر مانده حساب بهره دریافتنی را صفر کرد.

 

۱ )  در ابتدای دوره مالی جدید مانده حساب بهره دریافتی را با استفاده از یک آرتیکل معکوس به حساب درآمد بهره انتقال داد.

۱/۱ درآمد بهره ۰۰۰ر۲

بهره دریافتنی   ۰۰۰ر۲

برگشت مانده حساب بهره دریافتنی بحساب درآمد

 

 

حسـاب درآمـد بـهـره کـه معـمولا دارای مانده بستانکار است دارای ۰۰۰ر۲ ریال مانده بدهکار شده است و این استثنا بــدین جهت است که بتوان درآمـــــد واقعی بهره سال جدید را در دفاتر ثبت کرد.

 

 

لذا آرتیکل مربوط به اصل و بهره سفته در ۱ر۳ :

۱ر۳  صندوق ۰۰۰ر۴۰۶

اسناد دریافتنی  ۰۰۰ر۴۰۰

درآمد بهره         ۰۰۰ر۶

وصـــول ســفتـــه ۱ر۱۲

 

 

۲) مانده حساب بهره دریافتنی رادر ثبت نخستین درآمدهای بهره به صفر رساند.

در این روش آرتیکل معکوس زده نمیشودو مانده حساب بهره دریافتنی بهمان شکل باقی مانده واین حساب درثبت نخستین درآمدهای بهره سال جدید بجای حساب درآمد بهره بستانکارمیشود

 

۱ر۳   صندوق    ۰۰۰ر۴۰۶

اسناد دریافتنی    ۰۰۰ر۴۰۰

بهره دریافتنی       ۰۰۰ر۲

درآمد بهره             ۰۰۰ر۴

وصـــول ســفتـــه ۱ر۱۲

 

 

 

ب ) هزینه های ثبت نشده :

معمولادر پایان دوره مالی هزینه هایی وجود دارند که ثبت دفاتر نشده اند . از جمله این هزینه ها می توان به هزینه تلفن ، اب وبرق مصرفی روز های پایانی سال وهمچنین هزینه حقوق ودستمزد ایام پایان سال اشاره نمود.این گونه هزینه ها را هزینه های معوق نیز می گویند.به منظور به کار گیری صحیح اصل تطابق در پایان سال باید اینگونه هزینه ها را در دفاتر ثبت نمود.

 

 

قاعده کلی بر این است که معادل هزینه های مذکور یک حساب هزینه بــــدهکار و یک حساب بدهی بستانکار میشود.

در ادامه بخوانید:  حساب انتظامی

 

 

فرض کـنـید شـرکـتی اتومـــوبیلی اجاره کرده است و اجاره بهای آنرا هر دو ماه یکبار بر مبنای مسافت طی شده میپردازد.اگر آخرین اجاره در پایان بهمن ماه پرداخت شده باشد . موعد پرداخت بعدی فروردین سـال بـعـد می بـاشد . ولازم است در پایان اسفند مسافت طی شده در اسفنـــد تعیــین واجاره بهای مسـافت مـذکور مـحاسبه و هزینه متعلق در حسابها منظور گردد.

 

 

فرض کنید اجاره بهای مسافت طی شده در اسفند ۶۰۰ر۹ ریال باشد در پایان اسفند:

 

۲۹ر۱۲  هزینه اجاره اتومبیل   ۶۰۰ر۹

اجاره پرداختنی        ۶۰۰ر۹

محاسبه هزینه اتومبیل در اسفند

ثبت هزینه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر:

دارایی هایی که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال باشد،به عنوان دارایی بلند مدت یا ثابت در دفاتر ثبت میشوند. به غیر از زمین تمامی دارایی هایی بلندمدت دیگر دارای عمر مفید محدود میباشند. بنابراین بهای تمام شده این دارایی عا باید طی دوران عمر مفیدشان به هزینه منظور شود.بدین منظور درپایان هرسال مالی سهم مناسبی از بهای تمام شده اینگونه دارایی ها به عنوان هزینه استهلاک در دفاتر ثبت میشود.

 

حساب استهلاک انباشته وسایل نقلیه، یک حساب دارایی است که در ترازنامه بعد از حساب وسایل نقلیه درج میگردد تا از بهای تمام شده وسایل نقلیه کسر شود و ارزش دفتری وسایل نقلیه به دست آید. حساب استهلاک انباشته یک حساب دائمی است بنابراین در پایان سال مالی بسته نمیشود وتا پایان عمر مفید دارایی هر ساله هزینه استهلاک محاسبه وبه آن افزوده میشود.

 

 

 

اصلاح حساب موجودی ملزومات:

 

برای حسابداری ملزومات دو روش وجود دارد:
روش اول: در این روش هنگام خرید ملزومات،حساب موجودی ملزومات، بدهکار و حساب صندوق یا حسابهای پرداختنی بستانکار میشود. درپایان سال به میزان ملزومات مصرف شده حساب هزینه ملزومات را بدهکار وحساب موجودب ملزومات را بستانکار مینامیم.

 
روش دوم: در این روش هنگام خرید ملزومات حساب هرینه ملزومات، بدهکار وحساب صندوق یا حساب پرداختنی، بستانکار میشود. درپایان سال به میزان ملزومات مصرف شده،حساب موجودی ملزومات رابدهکار و هزسینه ملزومات را بستانکار مینماییم. ضمنا دراین روش باید در ابتدای سال بعد به میزان موجودی ملزومات پایان دوره، حساب هزینه ملزومات رابدهکار وحساب موجودی ملزومات رابستانکار نمود.

 
همان طوری که قبلا نیز گفته شد، درصورت استفاده از روش دوم، باید درابتدای سال بعد، به میزان موحودی ملزومات پایان دوره،حساب هزینه ملزومات رابدهکار و حساب موجودی ملزومات را بستانکار نمود.

 

 

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده:

پس از انجام تمامی ثبتهای اصلاحی وانتقال آن در دفتر روزنامه به دفتر کل، مانده حسابهای دفتر کل تعیین وتراز آزمایشی دیگری تهیه میشود.این تراز آزمایشی را که پس از انجام ثبتهای اصلاحی تهیه میکنند،تراز آزمایشی اصلاح شده میگویند. تراز آزمایشی اصلاح شده مبنای تهیه صورت سود وزیان وترازنامه قرار میگیرد.

 

 


برچسب ها:
..