حسابداری پیمانکاری

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۰ تیر ۱۳۹۵
حسابداری پیمانکاری

معمولا 5%مبلغ اوليه پيمان تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبرميباشد،وتاتحويل موقت انجام نشده پيمانكارمكلف است آنرا بدستور كارفرما تمديد كند.بانكها علاوه بر وثيقه و كارمزد 10% مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدي از پيمانكار براي صدور ضمانتنامه مطالبه ميكنند.

حسابداری پیمانکاری : حسابداری پیمان یا پیمانکاری حسابداری مربوط به انعقاد قرارداد با افراد و یا شرکت های دیگر در جهت انجام امور می باشدو با حسابداری عادی تفاوت هایی دارد بدین منظور مراحل کلی حسابداری پیمانکاری را در ذیل بیان می کنیم .

 

 

هر پیمان دارای سه مرحله کلی می باشد :

مرحله اول:مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم:مطالعات تفضیلی طرح

مرحله سوم:اجرای طرح

 

 

۱-ارجاع کار به پیمانکار

۱-۱-دعوت از پیمانکار برای اجرای طرح

 

 

 

 

۲-۱-فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه

هزینه شرکت در مناقصه  ۳۰۰۰۰

بانک ۳۰۰۰۰

 

 

۳-۱-شرکت در مناقصه

بانکها معمولا برای صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه در قبال وثیقه غیر نقدی حداقل ۲۰%بیشتر از مبلغ ضمانتنامه وثیقه دریافت میکنند.

اگر مبلغ ضمانتنامه ۵۰۰۰۰۰ریال (معادل ۵%مبلغ پیمان باشد) و کارمزد ۲۵۰۰۰ریال ثبت روزنامه بشرح ذیل است.

 

 

هزینه شرکت در مناقصه ۲۵۰۰۰

بانک ۲۵۰۰۰

بابت کارمزد صدور ضمانتنامه

 

 

حساب انتظامی-ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ۵۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۵۰۰۰۰۰

بابت صدور ضمانتنامه شرکت درمناقصه

 

 

 

۴-۱- انتخاب پیمانکار

الف- پیمانکار برنده درمناقصه نباشد

ب- برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد

ج- برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد

 

 

اگر مورد ج اتفاق بیافتد ثبت زیر رادر دفاتر پیمانکار انجام میشود

پیمان در دست اجرا  ۵۵۰۰۰

هزینه شرکت درمناقصه ۵۵۰۰۰

بابت انتقال هزینه های شرکت در مناقصه به حساب پیمان دردست اجرا

 

در ادامه بخوانید:  دسته بندی حسابها

 

 

۲-انعقاد قرارداد با پیمانکار

 

۱-۲-گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

معمولا ۵%مبلغ اولیه پیمان تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبرمیباشد،وتاتحویل موقت انجام نشده پیمانکارمکلف است آنرا بدستور کارفرما تمدید کند.

بانکها علاوه بر وثیقه و کارمزد ۱۰% مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدی از پیمانکار برای صدور ضمانتنامه مطالبه میکنند.

 

 

اگر مبلغ ضمانتنامه ۵۰۰۰۰۰ و کارمزد ۶۵۰۰۰ریال باشد بشرح ذیل دردفاتر پیمانکار ثبت میشود.

پیمان دردست اجرا                     ۶۵۰۰۰

سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات ۵۰۰۰۰

بانک            ۱۱۵۰۰۰

ثبت بابت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات

 

 

حساب انتظامی-ضمانتنامه انجام تعهدات  ۵۰۰۰۰۰

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه انجام تعهدات ۵۰۰۰۰۰

 

 

۲-۲-تنظیم قرارداد پیمانکاری

پس ازتسلیم ضمانتنامه به کارفرما،قرارداد بسته میشود،هزینه تنظیم قرارداد دردفترخانه اسنادرسمی بعهده پیمانکاراست.

پیمان دردست اجرا ۱۰۰۰۰۰

بانک          ۱۰۰۰۰۰

ثبت هزینه انعقاد قرارداد دردفتر اسناد رسمی

 

 

۳-۲- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضای قرارداد،کارفرما ضمانتنامه شرکت در مناقصه در مناقصه را آزاد میکند.ابطال ضمانتنامه بشرح ذیل ثبت میگردد.

 

 

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه شرکت در مناقصه ۵۰۰۰۰۰

حساب انتظامی-ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ۵۰۰۰۰۰

ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 

 

۴-۲-تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

مثال :اگر مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت ۲۰%مبلغ اولیه پیمان باشد.بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال و کارمزد صدورآن۸۵۰۰۰ریال .ثبت زیر صورت میگیرد.

 

 

پیمان دردست اجرا                ۸۵۰۰۰

سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت ۲۰۰۰۰۰

بانک ۲۸۵۰۰۰

 

 

ضماننامه پیش پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰

طرف حسابهای انتظامی –ضمانتمامه پیش پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰

در ادامه بخوانید:  ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

 

۵-۲- تاییده پیش پرداخت

کارفرما میتواند مبلغ را یکجا به بانک واریز نماید و سپس براساس پیشرفت کار به بانک  طی نامه دستور دهد وجه را به حساب پیمانکار منظور کند

بانک ۲۰۰۰۰۰۰

پیش دریافت ۲۰۰۰۰۰۰

ثبت پیش دریافت

 

 

 

 

۳- عملیات اجرایی

۳-۱- ایجاد کارگاه

پیمان دردست اجرا       ××

بانک           ××

 

 

۳-۲- تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

تنخواه گردان  ××

بانک ××

 

۳-۳-مخارج اجرای طرح

۳-۴-مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

۳-۵-مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

 

 

الف-هزینه مواد و مصالح مصرف شده درپیمان

ب-هزینه دستمزد کارگران وسرپرستان کارگاه

ج-هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات

د-هزینه های غیر مرتبط با پیمان

 

 

 

۴-تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها

 

۴-۱- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

حسابهای دریافتنی –کارفرما        ××

درآمد-صورت وضعیتهای تایید شده ××

 

 

۴-۲-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

سپرده حسن انچام کار                             ۱۰%

اقساط پیش پرداخت                                ۲۰%

 

حق بیمه طرحهای عمرانی                       ۶% (۶/۱% سهم پیمانکار -۴/۴% سهم کارفرما)

 

 

چنانچه قرارداد ازتاریخ اجرای قانون بیمه بیکاری (۰۶/۰۵/۱۳۶۹)بسته شده باشد .حق بیمه بیکاری نیز به ماخذ ۶% کل کارکرد محاسبه میشود.

الف-پرداخت وجه صورت وضعیتها

بانک                                                    ××

حسابهای دریافتنی –سپرده حسن انجام کار    ××

پیش دریافتها                                          ××

پیمان دردست اجرا                                   ××

حسابهای دریافتنی – کارفرما        ××

 

 

 

۵-تحویل موقت

 

۵-۱-هزینه برچیدن کارگاه

پیمان در دست اچرا   ××

بانک       ××

در ادامه بخوانید:  روش های حسابداری پیمانکاری

 

 

۵-۲-ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

بانک                                                                   ××

طرف حسابهای انتظامی –ضمانتنامه انجام تعهدات          ××

 

سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات        ××

حساب انتظامی –ضمانتنامه انجام تعهدات   ××

 

 

۵-۳-ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

تا پایان مدت پیمان معتبر است.و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها کاهش می یابد.بنحوی که با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

با فرض اینکه مبلغ کاهش نیافته باشد

بانک                                                         ××

طرف حسابهای انتظامی-ضمانتنامه پیش پرداخت  ××

 

سپرده های نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت       ××

حسابهای انتظامی –ضمانتنامه پیش پرداخت   ××

 

 

۵-۴-تهیه صورت وضعیت قطعی

۵-۵-تهیه صورتحساب قطعی پیمان

 

 

۵-۶-تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

درآمد-صورت وضعیتهای تایید شده    ××

پیمان در دست اجرا   ××

سود پیمان               ××

 

 

۵-۷-استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

۵-۸- بهره برداری و هزینه نگهداری عملیات موضوع پیمان

 

 

 

۶- تحویل قطعی

 

۶-۱- استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

بانک  ××

حسابهای دریافتنی – سپرده حسن انجام کار   ××

 

 

برچسب ها: