آخرین مطالبRSS
قرارداد کار کمتر از یک سال
۲۶ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قرارداد کار کمتر از یک سال

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام
۲۵ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام برای بدهکارانی که ترتیب پرداخت بدهی را داده اند، مجاز می‌باشد.